Stawiamy na kształcenie praktyczne!


http://www.ncbr.gov.pl/

Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Czas trwania projektu 01.07.2018 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do

 1. Studentów
 • Logistyki (st. I i II stop.),
 • Administracji (stud. I i II stop.)
 • Architektury wnętrz,
 • Kosmetologii
 • Pedagogiki
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Filologii.
 1. Nauczycieli
 2. Pracowników administracji

ZADANIA

 1. Spotkania z praktyką – ścieżki wizyt studyjnych

82 wyjść studyjnych dla 500 studentów/-tek (w okresie 2018-2022, semestr letni 45 wizyty, semestr zimowy 37 wiz.) studenci kierunków: logistyka, administracja, kosmetologia, architektura wnętrz, pedagogika, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla każdego kierunku 1 wizyta studyjna wyjazdowa w trakcie całego cyklu kształcenia, do tych instytucji, która ze względu na swoją specyfikę nie prowadzą działalności w Wałbrzychu i okolicach.

Liczba osób:20, średni czas wizyty 3h

SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ będą systemowym działaniem kontynuowanym po zakończeniu realizacji Projektu, na wybranych przedmiotach. Ścieżki będą skorelowane z realizowanymi celami przedmiotowymi.

 1. Warsztaty z pracodawcami

Warsztaty zostaną zrealizowane dla studentów Logistyki, Administracji, Architektury wnętrz, Kosmetologii, Pedagogiki, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Filologii

Sposób realizacji zadania terenie PWSZ przeprowadzonych zostanie w trakcie trwania projektu 25 warsztatów. Warsztaty polegać będą na nabyciu konkretnych umiejętności wymaganych i preferowanych przez określonego pracodawcę, np. samodzielne rozliczanie deklaracji podatkowej PIT. Materiały szkoleniowe uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Semestr zimowy:

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Administracja 1 warsztaty

Semestr letni (kwiecień, maj, czerwiec):

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Kosmetologia 1 warsztaty
 • Architektura wnętrz 1 warsztaty
 • Pedagogika 1 warsztaty

+ 1 warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022

 1. Praktyczne umiejętności dla rynku pracy

Moduł 1 – certyfikowane kursy języka angielskiego poziom npB1/B2 1kurs w roku/ 8os/ 1 kurs=60h (h=45min) Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani nabędą niezbędne umiejętności do zdania egzaminu językowego na poziomie B1/B2

Moduł 2 – certyfikowane kursy umiejętności cyfrowych i e-kompetencji 1 kurs w roku/ 15os/ 1 kurs =21h (h=45 min).

Moduł 3 – „pakiet zawodowy” – średnio 18 os/rocznie; razem 72 osoby. Student wybiera kurs, podane preferencje, zostaną zweryfikowane w procesie rekrutacji, kurs zwiększający kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kursy łącznie/1 student średnio 2000zł.

 1. Szkolenia miękkie

Przez 8 semestrów (PAŹDZIERNIK 2018,2019,2020,2021), po 5 warsztaty, śr. 8h po 25os. Szkoleniem zostanie objętych 500 os.

 1. Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich

Moduł I: X 2018, X 2019, X 2020, X 2021: 6 szkoleń:

(1) Metody aktywne w pracy wykładowcy (8h, 20 os)

(2) Coaching jako skuteczna metoda pracy(2x12h, 1gr.x15os., razem 30os)

(3) Innowacyjne metody kształcenia w pracy wykładowcy(8h,20 os)

(4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej (8h,20 os)

(5) Kurs emisji głosu (8 h,20os)

Moduł II umożliwia indywidualne doskonalenie, zrekrutowany wybierze kurs/ szkol, wg własnych potrzeb. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej i wykazane w kartach przedmiotu. Nauczyciel otrzyma „pakiet zawodowy” o wartości śr.3 000zł, z zastrzeżeniem, że kwota nie musi być wydatkowana w całości. Jeden n-l może być zakwalifikowany do więcej niż 1kursu, z warunkiem nieprzekroczenia łącznej śr kwoty.

 1. Akademia Urzędnika program doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej/pracowników administracyjnych

Moduł I szkol (4szkolenia) dla kadry administracyjnej WRZESIEŃ 2018,2019,2020,2021

 • Praca w zespole (8h,20os)
 • Przepływ informacji między komórkami (8h20os)
 • Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań (8h20os)
 • Integracja zespołu (8h20os)

Moduł II (4 szkolenia) dla kadry zarządzającej. STYCZEŃ 2019, 2020, 2021, 2022

 • Koordynowanie zespołem/zespołami (8h11os)
 • Zarządzanie informacją (8h11os)
 • Organizacja czasu pracy (8h11os)
 • Integracja zespołu a ocena pracy (8h11os)
 1. SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE WIOSNA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
  (04.2020,04.2022)

Podczas seminarium studenci wysłuchają przedstawicieli instytucji, którzy zaprezentują m.in. specyfikę organizacji oraz wymagania rekrutacyjne dla kandydata do pracy, na praktykę i staże zaw. Wyniki prezentacji i dyskusji zostaną uwzględnione w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach. Cykliczne seminarium trwa 1 dzień, ok. 3h wystąpień (seminarium), prezentacji i dyskusji – 7os.x15min; dodatkowo praktyczne warsztaty dla studentów (45 min) równolegle 7 warsztatów, na które zapisywać się będą na listach obecności. Spotkanie nauczycieli akademickich z zaproszonymi przedstaw środowiska społ.-gosp. Łącznie 5 spotk x 2h podczas których odbędzie się dyskusja o kompetencjach zawodowych.

 1. Czas na projekt (Kosmetologia, Architektura wnętrz)

Moduł I: Barwy w przestrzeni (społecznej) 20 os. + 2 opiek meryt, w formie 6-dn, wyjazdów pleneru/warsztatu. Celem jest doskonal warsztatu plastycznego, oraz rozwój wrażliwości studentów.  Założeniem jest, że studenci projektują kolejne etapy: scenariusz projektu, konkretne zadania dla konkretnych osób (w tym opiekunów), przewidują trudności i wskazują formę zakończenia (wystawa, prezentacja, zdjęcia, film, itp). WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

Moduł II: Barwy urody (15os).  Cykliczne warsztaty Kosmetologii, realizacja pozwoli na wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie działalności kosmetologicznej. Rolą studenta będzie przygotowanie każdej fazy: ustalenie sposobu przedstawienia wskazanej tematyki, przygotowanie zaplecza dydaktycznego, przebieg i podsumowanie. Odbiorcy: słuchacze Uniwersytetu III Wieku i/lub młodzież ponadgimnazjal i/lub inna gr. społ. Tematyka:

 • Wokół problemów podologii; listopad – grudzień 2018, listopad – grudzień 2020
 • Piękne dłonie, kwiecień – maj 2020, kwiecień – maj 2022
 • Receptura kosmetyczna, kwiecień – maj 2019, kwiecień – maj 2021
 • Makijaż nie tylko artystyczny, listopad – grudzień 2019, listopad – grudzień 2021

Aktualności POWER

Studenci architektury wnętrz po plenerze

Zakończył się plener malarski dla studentów II roku architektury wnętrz w ramach projektu „Barwy Przestrzeni Społecznej”. Przez 5 dni studenci pod okiem opiekunów dr Katarzyny Gemborys i dr Małgorzaty Wiszniowskiej mieli możliwość doskonalenia swojego warsztatu plastycznego poprzez realizację indywidualnych i zespołowych projektów. Studenci zrealizowali koncepcje plastyczne wykorzystując techniki i narzędzia artystycznego wyrazu, jak również pogłębili swoje umiejętności w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, […]

Szkolenie z „Przepływu informacji między komórkami”

W dniu 17.09.2021 w hotelu Sadyba SPA w Karpaczu odbyło się szkolenie z „Przepływu informacji między komórkami”, w którym wzięło udział 21 pracowników administracyjnych PWSZ AS. Szkolenie obejmowało wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne z zakresu 5 modułów: MODUŁ I Komunikacja w organizacji MODUŁ II Podstawowe zasady komunikacji MODUŁ III Narzędzia usprawniające efektywną komunikację MODUŁ IV Komunikacja i jasny przekaz informacji MODUŁ V Przepływ informacji między poszczególnymi […]

Plener malarski studentów architektury wnętrz

W dniach 20.-24.09.2021 w Wójtowicach odbędzie się plener malarski w ramach projektu „Barwy Przestrzeni Społecznej” , w którym będą uczestniczyć studenci II roku architektury wnętrz. Celem pleneru jest doskonalenie przez studenta podstaw malarstwa i rysunku, tj. umiejętności percepcji analitycznej i syntetycznej obserwowanej rzeczywistości i sprawnego jej wyrażania za pomocą adekwatnych środków (kompozycja, światło, barwa itp.), technik malarskich i rysunkowych (węgiel, sepia, akwarela, akryl, tempera, pastel) i narzędzi. Celem […]

Szkolenie dla kadry administracyjnej

W dniu 17.09.2021 w hotelu Sadyba SPA w Karpaczu odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjnej PWSZ AS z „Przepływu informacji między komórkami” w ramach zadania 6 „Akademia Urzędnika”. Szkolenie poprowadzi pan Sławomir Waśniewski z firmy „Centrum Innowacji INKOBI Sławomir Waśniewski”.

Kurs angielskiego zakończony

W dniu 25.06.2021 r. zakończył się kurs języka angielskiego organizowany w ramach zadania 3 „Praktyczne umiejętności na rynku pracy”. Kurs trwał 60 godzin dydaktycznych, kończył się testem zaliczeniowym i brało w nim udział 9 osób, z czego 8 otrzymało certyfikat ukończenia kursu na poziomie B1. Z powodu pandemii kurs odbył się w formie online. Dziękujemy firmie AE Lektor za przeprowadzenie kursu dla naszych studentów.

Szkolenie z organizacji czasu pracy

W dniu 25.06.2021 r. kadra kierownicza PWSZ AS wzięła udział w szkoleniu z „Organizacji czasu pracy” w ramach zadania 6 „Akademia Urzędnika”. Program szkolenia obejmował 5 modułów. Celem szkolenia była nauka planowania i organizacji czasu pracy, automotywacji oraz ciągłego rozwoju. W szkoleniu wzięło udział 9 osób, a przeprowadziła je firma Centrum Innowacji INKOBI Sławomir Waśniewski.

Szkolenie dla kadry zarządzającej

W dniu 25.06.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie dla kadry kierowniczej uczelni z „Organizacji czasu pracy”. Szkolenie poprowadzi pan Sławomir Waśniewski z „Centrum Innowacji Inkobi”.

Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing

W dniu 15.06.2021 r. studenci III roku administracji wzięli udział w wizycie studyjnej w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o w ramach przedmiotu „Podstawy prawa ochrony środowiska”. Celem wizyty studyjnej była analiza założeń planu Toyota Environmental Challenge 2050. Studenci zostali zapoznani z długofalowym planem Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2 emitowanego w wyniku działalności firmy. Realizacja […]

Warsztaty z korespondencji formalnej

W dniu 15.06.2021 r. studenci II i III roku filologii wzięli udział w warsztatach z „Prowadzenia anglojęzycznej  korespondencji formalnej”. Celem warsztatów była poprawa kompetencji w zakresie prowadzenia korespondencji formalnej, jak i umiejętności właściwego formatowania różnych typów korespondencji. W trakcie warsztatów studenci poznali różnice pomiędzy korespondencją formalną a nieformalną, zapoznali się z poszczególnymi elementami obecnymi w korespondencji formalnej oraz wykonali ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie w praktyce wiedzy nabytej […]

Wizyta studyjna III roku administracji

W dniu 15.06.2021 r. o 9:45 odbędzie się wizyta studyjna III roku administracji w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o w ramach przedmiotu „Podstawy prawa ochrony środowiska”. Celem wizyty będzie analiza założeń planu Toyota Environmental Challenge 2050. Studenci zostaną zapoznani z długofalowym planem Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2 emitowanego w wyniku działalności firmy – […]

Warsztat dla studentów filologii

W dniu 15.06.2021 r. w godzinach 12:30-14:45 odbędą się warsztaty dla II i III roku filologii z „Prowadzenia anglojęzycznej  korespondencji formalnej”, które poprowadzi pan Marcin Grochala z firmy AE Lektor. Program warsztatów przedstawia się następująco: Korespondencja formalna oraz nieformalna: różnice, forma, wskazówki, analiza poprawnych oraz niepoprawnych przykładów Rodzaje korespondencji formalnej – omówienie przykładów oraz typowych elementów Pisanie CV oraz listu motywacyjnego Z powodu pandemii warsztaty […]

Wizyta studyjna w Studio LM dr Moroch

W dniu 11.06.2021 r. studentki II roku kosmetologii wzięły udział w wizycie studyjnej w Studio LM dr Moroch w Hamburgu. Celem wizyty było zapoznanie studentek z możliwościami  działania firmy z branży beauty poza granicami Polski i rozpoczęcia samodzielnej działalności w branży beauty w Niemczech. Omówiono również zasady działania firmy w dobie pandemii Covid-19 i przedstawiono oczekiwania pracodawcy wobec młodych kosmetologów. Wizyta zakończyła się pokazem zabiegu osocza bogatopłytkowego. Z powodu pandemii […]

Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”

W dniu 10.06.2021 r. odbyło się szkolenie miękkie dla studentek III roku kosmetologii z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”, które poprowadził pan Tymoteusz Czerhoniak. Celem szkolenia było przygotowanie studentek do samodzielnej i skutecznej redukcji stresu, poszerzenie wiedzy na temat czynników stresogennych oraz poznanie stylów radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych i funkcji emocji w relacjach inter- i interpersonalnych. Studentki poznały definicję i typologię stresu, stresorów i czynników […]

Wizyta studyjna II roku kosmetologii

W dniu 11.06.2021 r. w godzinach 10-13 studentki II roku kosmetologii PWSZ AS odbędą wizytę studyjną w Studio LM dr Moroch w Hamburgu. Celem wizyty jest zapoznanie studentek z możliwościami działania firmy z branży beauty poza granicami Polski, jak również w dobie COVID-19, przedstawienie studentkom oczekiwań pracodawcy wobec młodych kosmetologów oraz zaprezentowanie zabiegu osocza bogatopłytkowego. Z powodu pandemii wizyta odbędzie się online na platformie WEBEX.

Szkolenia miękkie studentek kosmetologii

W dniu 10.06.2021 r. o godzinie 13 w sali 120 w budynku B PWSZ AS odbędzie się szkolenie miękkie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji” dla studentek III roku kosmetologii. Szkolenie poprowadzi pan Tymoteusz Czerhoniak z firmy Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Tymoteusz Czerhoniak. Szkolenie potrwa 8 godzin dydaktycznych i zakończy się otrzymaniem przez uczestniczki certyfikatu.

Finał warsztatów z Receptury Kosmetycznej

Dnia 02.06.2021 r. zakończyły się warsztaty „Receptura kosmetyczna” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których brały udział studentki II roku kosmetologii PWSZ AS. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności studentek w zakresie receptury kosmetycznej ze szczególnym uwzględnieniem cery dojrzałej. Na ostatnich zajęciach odbyła się prezentacja efektów warsztatu z udziałem mam uczestniczek projektu. Każda mama otrzymała krem, róż, cienie do powiek i pomadkę. Kosmetyki […]

Wizyta studyjna w Centrum Podoland

W dniu 01.06.2021 r. studentki III roku kosmetologii wzięły udział w wyjazdowej wizycie studyjnej w Centrum Podologiczno-Medycznym Podoland we Wrocławiu. Podczas wizyty właściciel firmy Daniel Abratkiewicz oprowadził grupę studentek omawiając szczegółowo funkcjonowanie centrum w nowych warunkach sanitarno–epidemiologicznych. Zapoznał grupę z dostosowaną do nowych warunków sanitarnych ofertą zabiegową i obsługą klientów. Zostały również omówione procedury podologiczne i sanepidowskie oraz preferowane urządzenia i kosmetyki. Pan Daniel opowiedział również […]

Wizyta studyjna w Este Group

W dniu 01.06.2021 r. studentki III roku kosmetologii wzięły udział w wyjazdowej wizycie studyjnej w Este Group we Wrocławiu. Celem wizyty było zapoznanie studentek ze strukturą działania firm z branży baeuty w dobie pandemii Covid 19. W trakcie wizyty studentkom zostało zaprezentowane funkcjonowanie centrum z nowych warunkach sanitarno-epidemiologicznych, oferta zabiegowa, obsługa klientów, procedury kosmetologiczne i sanepidowskie oraz kosmetyki i ich działanie. Podczas wizyty studentki mogły zapoznać się […]

Wyjazdowa wizyta studentek kosmetologii

W dniu 01.06.2021 r. w godzinach 15:00-17:45 studentki III roku kosmetologii odbędą wyjazdową wizytę studyjną w Centrum Podologiczno-Medycznym Podoland we Wrocławiu. Podoland oferuje całą gamę zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Specjalizuje się w korygowaniu wrastających i wkręcających paznokci, podpowiada jak pielęgnować stopy i jak zapobiegać nawrotom dolegliwości. Właściciele firmy to eksperci w swojej dziedzinie na skalę światową, prelegenci międzynarodowych konferencji, autorzy opatentowanych metod korekcji wrastających paznokci. W planie wizyty zwiedzanie siedziby […]

Wizyta studyjna III roku kosmetologii

W dniu 01.06.2021 r. w godzinach 10:00-13:00 studentki III roku kosmetologii odbędą wyjazdową wizytę studyjną w Este Group we Wrocławiu. Este Group to firma, która od wielu lat zaopatruje nowo powstałe gabinety oraz salony kosmetyczne. Posiada w sprzedaży kosmetyki do każdego rodzaju skóry oraz urządzenia do gabinetów kosmetycznych, dzięki którym można  wykonać  specjalistyczne zabiegi klientkom na profesjonalnych kosmetykach firmy Inspira: Cosmetics, Perfect image, M.A.D, Freihaut, Derme De Beaute. Ważnym […]

Wizyta studyjna w poradni „Psyche”

W dniu 27.05.2021 r. studenci II roku pedagogiki odbyli wizytę studyjną w poradni „Psyche” w ramach przedmiotu Terapia Pedagogiczna. Celem wizyty były obserwacja zajęć i poznanie warsztatu pracy pedagoga. Podczas wizyty studenci zapoznali się z metodami i formami pracy z dziećmi oraz przećwiczyli umiejętność dokonywania ewaluacji pracy własnej w celu usprawnienia planowania i indywidualizacji procesu nauczania ze względu na potrzeby rozwojowe uczniów. Z powodu pandemii wizyta odbyła się […]

Wizyta studyjna pedagogiki

W dniu 27.05.2021 r. o godzinie 16:45 odbędzie się wizyta studyjna dla studentów II roku pedagogiki w Poradni „Psyche” w ramach przedmiotu Terapia Pedagogiczna. Celem wizyty będzie obserwacja zajęć i poznanie warsztatu pracy pedagoga, a program przedstawia się następująco: 16.45: czynności organizacyjne 17.10- 17.55 : obserwacja prowadzonych zajęć 17.55 -18.45 : omówienie obserwowanych zajęć; zapoznanie z warsztatem pracy 18.45-19.00: uzupełnienie dokumentów realizowanego […]

Warsztaty dla I roku logistyki II stopnia

W dniu 25.05.2021 r. odbyły się warsztaty dla studentów I roku logistyki II stopnia. W trakcie warsztatów pan Sebastian Bączyński z firmy Mando zaprezentował następujące aspekty normalizacji i zarządzania jakością w logistyce: planowanie jakości wyrobów w procesie logistycznym proces zatwierdzania pakowania sposób walidacji pakowania wpływ pakowania na jakość, pakowanie dla procesów wewnętrznych i zewnętrznych reklamacja logistyczne w oparciu o 8D raport. Na koniec warsztatów studenci zrealizowali zadanie […]

Warsztaty dla II roku logistyki I stopnia

W dniu 25.05.2021 r. odbyły się warsztaty dla studentów II roku logistyki I stopnia. W trakcie warsztatów pan Sebastian Bączyński z firmy Mando zaprezentował następujące aspekty normalizacji i zarządzania jakością w logistyce: planowanie jakości wyrobów w procesie logistycznym proces zatwierdzania pakowania sposób walidacji pakowania wpływ pakowania na jakość, pakowanie dla procesów wewnętrznych i zewnętrznych reklamacja logistyczne w oparciu o 8D raport. Na koniec warsztatów studenci zrealizowali zadanie […]

Warsztaty dla logistyki II stopnia

W dniu 25.05.2021 r. o godzinie 10:30 odbędą się warsztaty dla studentów I roku logistyki II stopnia, które poprowadzi pan Sebastian Bączyński z firmy Mando. Tematem warsztatów będzie „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce”, a w jego celem przedstawienie zabezpieczenia jakości w procesach logistycznych od fazy wczesnego rozwoju projektu do uruchomienia produkcji seryjnej. W powodu pandemii warsztaty będą przeprowadzone w formie online na platformie Webex.

Warsztaty dla logistyki I stopnia

W dniu 25.05.2021 r. o godzinie 8 odbędą się warsztaty dla studentów II roku logistyki I stopnia, które poprowadzi pan Sebastian Bączyński z firmy Mando. Tematem warsztatów będzie „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce”, a w jego celem przedstawienie zabezpieczenia jakości w procesach logistycznych od fazy wczesnego rozwoju projektu do uruchomienia produkcji seryjnej. W powodu pandemii warsztaty będą przeprowadzone w formie online na platformie Webex.

Finał warsztatów z Pięknych Dłoni

Dnia 19.05.2021 r. zakończyły się warsztaty „Piękne Dłonie” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których brały udział studentki III roku kosmetologii PWSZ AS. W ostatnim dniu studentki miały możliwość wykorzystania wiedzy nabytej na poprzednich zajęciach oraz rozwinięcia swoich umiejętności praktycznych pracując na kliencie zewnętrznym. Studentki wykonały zabiegi przeciwstarzeniowe, takie jak: Manicur mechaniczny Manicure biologiczny Manicure SPA Manicure antyaging Wykorzystane zostały nowoczesne […]

Finał warsztatów „Wokół problemów podologii”

Zakończyły się warsztaty „Wokół problemów podologii” w ramach Zadania 8 „Czas na projekt”, w których wzięły udział studentki II roku kosmetologii. Celem warsztatów była analiza organizacji działań gabinetowych w zabiegach podologicznych oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przy poszczególnych problemach podologicznych na przykładzie zabiegu pielęgnacyjno-złuszczającego stóp. W trakcie realizacji celów studentki poszerzyły swoją wiedzę na temat form działania, procedur zabiegowych oraz zadań realizowanych w zakresie innowacyjnych […]

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Dnia 18. maja 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów administracji I stopnia odbyli wizytę studyjną online w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach przedmiotu „Postępowanie administracyjne. Część ogólna”. Wizyta pozwoliła studentom poznać wybrane postępowania prowadzone przez organy województwa i marszałka województwa, a także nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów prawnych związanych z prowadzonymi postępowaniami. Studenci poznali sposoby zarządzania obiegiem dokumentów w podmiotach publicznych […]

Wizyta studyjna administracji

W dniu 18.05.2021 r. o godzinie 11:30 odbędzie się wizyta studyjna studentów II roku administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach przedmiotu „Postępowanie administracyjne. Część ogólna”. Celem wizyty będzie analiza postępowań prowadzonych przez  organy województwa oraz marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Studenci zostaną zapoznani również z systemem EZD wykorzystywanym w UMWD oraz publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. […]

Wizyta studyjna w PSP nr 5

W dniu 13.05.2021 r.  studenci III roku pedagogiki wzięli udział w wizycie studyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie–Gorcach w ramach przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką”. Celem wizyty było nabycie kompetencji w zakresie wykorzystania instrumentów muzycznych, ilustracji muzycznych tekstów literackich i improwizowanych form muzycznych o tematyce ilustracyjnej w pracy z dziećmi. Podczas wizyty studenci mieli okazję do zapoznania się z metodami nauczania muzyki w grupach pięcio- […]

Wizyta studyjna pedagogiki

W dniu 13.05.2021 r. o godzinie 8 odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku pedagogiki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach w ramach przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką”. Plan wizyty przedstawia się następująco: 8:00- 8:30: Zajęcia rytmizujące z wykorzystaniem instrumentu – grupa 6-cio latków. 8:30-9:00: Próba z okazji Dnia Rodziny- prezentacja metod, pokaz tańca, nauka wybranych piosenek- grupa […]

Wizyta studyjna w Urzędzie Marszałkowskim

W dnia 7 maja 2021 roku studenci I roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia odbyli wizytę studyjną online w Urzędzie Marszałkowskim – Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Wałbrzychu. Wizyta studyjna przeprowadzona została w ramach przedmiotu Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. W ramach spotkania studenci zostali zapoznani z tematyką projektów transgranicznych. Zaproszeni goście: pani Julia Maszczak i pan Sebastian Pacyna […]

Wizyta studyjna logistyki II stopnia

W dniu 07.05.2021 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów I roku logistyki II stopnia w Urzędzie Marszałkowskim (Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Wałbrzychu) w ramach przedmiotu „Informatyczne narzędzia zarządzania projektami”. Celem wizyty jest zapoznanie studentów z praktyczną wiedzą z dziedziny zarządzania projektami na szczeblu współpracy międzynarodowej, w tym współpracy pomiędzy państwami członkowskim UE graniczącymi ze sobą, jak również przybliżenie […]

Warsztat z pierwszej pomocy

W dniu 06.05.2021 r. studenci III roku administracji i III roku BHP wzięli udział w warsztacie, którego tematem była „Pierwsza pomoc przez pryzmat zakładu pracy. Organizacja sprawnie działającego systemu i pomocy w oparciu o zagrożenia”. Celem warsztatu było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy oraz przypomnienie podstaw w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztat poprowadził pan Rafał Piotrowski z firmy SEKA, a w jego trakcie studenci […]

Warsztat dla studentów BHP i Administracji

W dniu 06.05.2021 r. o godzinie 11:30 odbędzie się warsztat dla studentów III roku administracji i III roku BHP, którego tematem będzie „Pierwsza pomoc przez pryzmat zakładu pracy. Organizacja sprawnie działającego systemu i pomocy w oparciu o zagrożenia”. Plan warsztatu przedstawia się następująco: 1. Regulacje prawne w zakresie tworzenia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. 2. System pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. 3. Zapewnienie […]

Warsztaty z „Receptury Kosmetycznej”

Rozpoczęły się warsztaty „Receptura Kosmetyczna” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których uczestniczą studentki II roku kosmetologii PWSZ AS. Warsztaty trwają 30 godzin i odbywają się od 28.04.2021 do 26.05.2021. Plan warsztatów przedstawia się następująco: 28.04.2021: Omówienie projektu i wytycznych 05.05.2021: Przygotowania zamówienia 12.05.2021: Otrzymywanie kosmetyków upiększających: pomadki, pudry, róże i cienie do oczu 19.05.2021: Otrzymywanie kremów do twarzy ze szczególnym uwzględnieniem kremów do skóry dojrzałej 26.05.2021/02.06.2021: Zajęcia […]

Warsztaty z Podologii

Trwają warsztaty „Wokół problemów podologii” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których uczestniczą studentki II roku kosmetologii PWSZ AS. Warsztaty trwają 30 godzin i odbywają się od 26.04.2021 do 18.05.2021. Plan warsztatów przedstawia się następująco: 26.04.2021: Omówienie projektu i wytycznych 27.04.2021: Sporządzenie listy niezbędnych materiałów do realizacji projektu, analiza rynkowa preparatów zabiegowych, zestawienia cenowe z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemicznej Covid-19 06.05.2021: Przygotowanie zamówienia […]

„Piękne Dłonie” rozpoczęte

Rozpoczęły się warsztaty „Piękne Dłonie” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których uczestniczą studentki III roku kosmetologii PWSZ AS. Warsztaty trwają 30 godzin i odbywają się od 27.04.2021 do 19.05.2021. Plan warsztatów przedstawia się następująco: 27.04.2021: Omówienie projektu i wytycznych 28 .04 2021: Zrobienie listy niezbędnych materiałów, omówienie i sprawdzenie zakresu cen, omówienie rodzaju klientów 6.5.2021: Przygotowanie zamówienia 12.5.2021: Omówienie techniki pracy […]

Warsztat z Venus Beauty

W dniu 31.03.2021 r. studentki III roku kosmetologii wzięły udział w warsztacie z obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych, który poprowadziła pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty. W trakcie warsztatu studentki zapoznały się z działaniem karboksyterapii, oczyszczania wodorowego oraz peelingu węglowego Black Doll. Każdemu urządzeniu była poświęcona zarówno część teoretyczna w formie wykładu, jak i praktyczna w formie prezentacji zabiegu. Z powodu pandemii warsztat odbył się w formie online. […]

Warsztat dla studentek kosmetologii

W dniu 31.03.2021 r. odbędzie się warsztat dla studentek III roku kosmetologii PWSZ AS z obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych. Warsztat z przyczyn epidemicznych odbędzie się w całości w formule online na platformie Zoom, a poprowadzi je pani Natalia Brodnicka, główny szkoleniowiec sprzętów high-tech w firmie Venus Beauty i wykładowca przedmiotów kosmetologicznych. Warsztat potrwa 3 godziny dydaktyczne, a jego harmonogram przedstawia się następująco: 10:00 – 10:45: […]

Wizyta studyjna logistyki I stopnia

Dnia 23 marca 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów logistyki I stopnia odbyli wizytę studyjną w formule online prowadzoną przez panią Różę Wereszczyńską, pracownika firmy Enpire Transport. Firma Enpire jako firma transportowa prowadzi usługi transportowe, takie jak m.in.: transport drogowy, transport ponadgabarytowy, transport lotniczy, transport morski, transport kolejowy, transport krajowy i międzynarodowy. Ekspert opowiedziała studentom o pracy spedytora, jej […]

Wystartował kurs języka angielskiego

W dniu 22.03.2021. rozpoczął się kurs języka angielskiego dla studentów PWSZ AS w ramach zadania nr 3 „Praktyczne umiejętności na rynku pracy” projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i z przyczyn epidemicznych jest przeprowadzany w całości w formule online przez komunikator Skype. W zajęciach uczestniczą studenci z kierunków kosmetologia, administracja (I stopień) i logistyka (I i II stopień), a prowadzącą jest pani Kamila Kruczkowska z firmy AE Lektor.

Wizyta studyjna w Enpire Transport

W dniu 23.03.2021 r. w godzinach 9:45-12:45 odbędzie się wizyta studyjna dla studentów II roku logistyki w Enpire Transport w ramach przedmiotu „Spedycja, transport i procedury celne”. Celem wizyty będzie wzrost wiedzy z zakresu pracy spedytora i funkcjonowania przedsiębiorstw. Wizyta odbędzie online na platformie Webex. Program wizyty: 9:45-10:15: Firma Enpire – jako firma transportowa Usługi transportowe Transport drogowy Transport ponadgabarytowy Transport lotniczy Transport […]

Warsztaty z technik wizualizacji

W dniu 03.03.2021 r. odbyły się warsztaty dla studentów II i III roku architektury wnętrz z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine4D-moduł Graphisoft ArchiCAD”, które poprowadziła dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz. Warsztaty miały następujący przebieg: 1. Przedstawienie ogólnych zasad wykonywania wizualizacji w trybie CineRender w programie ArchiCAD; 2. Przygotowanie modelu do procesu renderingu; 3. Przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej wiedzy teoretycznej związanej z wykonaniem wysokiej […]

Warsztaty dla studentów architektury wnętrz

W dniu 03.03.2021 r.  o godzinie 9:30 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusia Silesiusa w Wałbrzychu odbędą się warsztaty dla studentów II i III roku architektury wnętrz. Warsztaty potrwają 3 godziny dydaktyczne, poprowadzi je pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz, a ich tematem będą „Zaawansowane techniki wizualizacji z zastosowaniem programu Cine4D-moduł Graphisoft ArchiCAD”.

Wizyta studyjna w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

W dniu 20.01.2021 r. odbyła się wizyta studyjna dla studentów II roku Administracji I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Część szczegółowa”. Dzięki wizycie z udziałem Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dr Klaudii Stelmaszczyk-Borszowskiej studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat pojęcia kontroli i nadzoru oraz ich znaczenia w administracji publicznej. Wizyta pozwoliła […]

Wizyta studyjna Administracji I stopnia

W dniu 20.01.2021 r. o godzinie 15 odbędzie się wizyta studyjna dla studentów II roku Administracji I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Część szczegółowa”. Celem wizyty będzie praktyczne spojrzenie na prawny system kontroli administracji publicznej, zarówno w ujęciu organizacyjnym jak i funkcjonalnym oraz zwrócenie uwagi na fakt, że administracja publiczna może występować zarówno […]

Warsztat z technik mindfulness

W dniu 09.12.2020 r odbył się warsztat dla studentów II i III roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na temat „Wykorzystanie technik mindfulness (technik uważności) w korygowaniu niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży”, który poprowadziła doktor Lidia Żurawowicz z firmy „Art of Mindfulness”. Przeprowadzony w formie online warsztat poświęcony był temu, jak uważność wpływa na poziom koncentracji, wyciszenia, pozytywnej samooceny, rezyliencji i regulacji […]

Warsztat dla studentów pedagogiki

W dniu 09.12.2020 r w godzinach 11:30-13:45 odbędzie się warsztat dla studentów II i III roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Tematem warsztatu będzie „Wykorzystanie technik mindfulness (technik uważności) w korygowaniu niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży”, a poprowadzi je pani doktor Lidia Żurawowicz z firmy „Art of Mindfulness”. Z powodu sytuacji epidemicznej warsztat zostanie przeprowadzony w całości w formie online.

Seminarium zakończone

W dniu 07.12.2020 r. odbyło się seminarium Szkoleniowo-informacyjne „Wiosna z przedsiębiorczością”. W związku z epidemią i wprowadzonymi na terenie kraju obostrzeniami całe wydarzenie odbyło się w formule online. W seminarium wzięło udział w sumie 166 uczestniczących w projekcie studentów, którzy dzięki wystąpieniom i warsztatom 7 zaproszonych prelegentów mieli okazję poznać specyfikę i zasady funkcjonowania wybranych instytucji, ich procesy rekrutacyjne, warunki odbywania praktyk i staży, jak również zwiększyć swoją świadomość […]

Szkolenie z „Metod i technik kształcenia na odległość”

W dniu 04.12.2020 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na temat „Metody i techniki kształcenia na odległość”. Szkolenie odbyło się w formule online, a w jego programie znalazły się następujące punkty: Kompetencje nauczyciela w realizacji nauczania zdalnego. Zalety i ograniczenia edukacji online. Organizacja pracy nauczyciela i studentów/słuchaczy. Efektywna komunikacja w edukacji zdalnej. Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel-student/słuchacz. Źródła zasobów […]

Seminarium szkoleniowo-informacyjne „Wiosna z przedsiębiorczością”

W dniu 07.12.2020 r. odbędzie się Seminarium szkoleniowo-informacyjne „Wiosna z przedsiębiorczością”. W związku z epidemią i wprowadzonymi na terenie kraju obostrzeniami całe wydarzenie odbędzie się w formule online. Podczas seminarium odbędą się wystąpienia i warsztaty następujących pracodawców (godz. 12-13): Sebastian Pacyna (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) „Dobre praktyki Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska” (studenci administracji) Miłosz Cader (NSK Steering Systems Europe) „Autoprezentacja i przygotowania […]

Szkolenie dla nauczycieli akademickich

W dniu 04.12.2020 r. o godzinie 9 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na temat „Metody i techniki kształcenia na odległość”. Z powodu sytuacji epidemicznej szkolenie odbędzie się w formule online, a poprowadzi je pan Sławomir Waśniewski z firmy „Centrum Innowacji Inkobi”.

Szkolenie dla kadry administracyjnej

W dniu 24 września 2020 r. kadra administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Integracja zespołu”. Był to element realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Ideą tego działania jest umiejętność pracy w grupie oraz świadomość potrzeby podniesienia własnych kwalifikacji. Celem szkolenia była nauka planowania i projektowania działań, […]

Plener zakończony

Kluczowym elementem w procesie kształcenia studentów na praktycznym kierunku Architektura Wnętrz w ramach przedmiotu „Plener malarski” był zorganizowany plenerowy warsztat  artystyczny. Miał miejsce w Domu Gościnnym Wataszka w Wójtowicach k.Bystrzycy Kłodzkiej w dniach 20. – 25.09 br. Projekt Stawiamy na kształcenie praktyczne!, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, umożliwił przeprowadzenie tego wyjazdu. Głównym celem pleneru było konieczne […]

Szkolenie „Integracja zespołu”

W dniu 24 września 2020 r. odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na temat „Integracja zespołu”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9 w sali 104 w budynku A PWSZ AS i poprowadzi je firma Centrum Innowacji INKOBI Sławomir Waśniewski.

Barwy Przestrzeni Społecznej – plener

W dniu 20 września 2020 roku w Wójtowicach rozpocznie się plener malarski w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej, w którym wezmą udział studenci III roku architektury wnętrz i III roku pedagogiki. Plener potrwa do 25 września, a jego celem jest doskonalenie przez studenta podstaw malarstwa i rysunku, tj. umiejętności percepcji analitycznej i syntetycznej obserwowanej rzeczywistości i sprawnego jej wyrażania za pomocą adekwatnych środków (kompozycja, światło, barwa itp.), technik malarskich […]

Kurs angielskiego zakończony

01.06.2020 r. zakończył się kurs języka angielskiego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwał 60 godzin dydaktycznych i wzięło w nim udział 6 studentów, którzy od grudnia 2019 r. spotykali się regularnie na zajęciach odbywających się najpierw na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a po wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni z powodu pandemii koronawirusa w formie online. Studenci podwyższyli swoje kompetencje w zakresie znajomości […]

Szkolenie „Integracja zespołu a ocena pracy”

W dniu 27.05.2020 odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którego tematem była „Integracja zespołu a ocena pracy”. Szkolenie podzielone było na 5 bloków i miało następujący przebieg: 1. Jak integrować zespół? – kluczowe czynniki budujące relacje-zaufanie, szacunek, otwartość -co robić, a czego nie robić – jak utrzymywać konstruktywne relacje z innymi, czy wszystkich trzeba lubić? – relacje […]

Szkolenie dla kadry zarządzającej

W dniu 27.05.2020 r. o godzinie 9:30 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie dla kadry zarządzającej uczelnią. Szkolenie potrwa 8 godzin dydaktycznych i przeprowadzi je firma Servmed Paweł Dobski Poznań. Tematem szkolenia będzie „Integracja zespołu a ocena pracy”.

Warsztaty z Venus Beauty

W dniu 05.03.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentek III roku kosmetologii z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty poprowadziła pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji przyszłego kosmetologa w zakresie praktycznych umiejętności (obsługa nowoczesnych urządzeń kosmetologicznych) umożliwiających wejście na rynek pracy oraz nakierowanie przez przyszłego pracodawcę w zakresie oczekiwanego przygotowania  pracownika w usługach kosmetycznych. […]

Warsztaty dla kosmetologii

W dniu 05.03.2020 odbędą się warsztaty z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” dla studentek III roku kosmetologii w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty odbędą się w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w godzinach 9:00-13:00. Warsztaty poprowadzi pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty.

Warsztaty z ArchiCAD

W dniu 18.02.2020 r. odbyły się warsztaty dla dla studentów III roku architektury wnętrz z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD”. Warsztaty poprowadziła pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz z Politechniki Opolskiej. Celem warsztatu było omówienie zasad wykonania wizualizacji w module Cine4D Graphisoft ArchiCAD w uwzględnieniem optymalizacji pod względem czasu i jakości renderingu oraz likwidacji artefaktów na niedoświetlonych powierzchniach. Zajęcia miały następujący przebieg: 1. […]

Warsztaty dla studentów architektury wnętrz

W dniu 18.02.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędą się warsztaty z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD” dla studentów III roku architektury wnętrz. Warsztaty potrwają 3 godziny dydaktyczne i poprowadzi je pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz.

Studenci BHP w Europolit

Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”. Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia […]

Wizyta studyjna BHP w Europolit

W dniu 29. stycznia 2020 r. w godzinach 12-15 studenci III roku BHP odbędą wizytę studyjną do Europolit Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W programie wizyty: zapoznanie studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją uszczelnień technicznych i materiałów termoizolacyjnych oraz zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, a także metodami ich eliminowania i ograniczenia. Wizyta pogłębi i utrwali wiedzę teoretyczną studentów, w tym zapozna studentów z metodami pracy służb BHP.

Warsztat dla BHP i administracji

W dniu 27.01.2020 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbył się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadził prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. W trakcie warsztatu studenci poszerzyli wiedzę ogólną i praktyczną w zakresie postępowania przed organami administracji publicznej, […]

Kolejne szkolenia miękkie

W styczniu odbyły się szkolenia miękkie dla studentów kolejnych 5 kierunków. W szkoleniach wzięli udział: 07.01.2020 – II rok pedagogiki 10.01.2020 – III rok logistyki I stopnia 13.01.2020 – III rok BHP i II rok administracji I stopnia 15.01.2020 – III rok kosmetologii Każde szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem […]

Warsztat z SKO

W dniu 27.01.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadzi prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. Warsztat potrwa 3 godziny dydaktyczne i jest obowiązkowy dla ww. kierunków.

Szkolenia miękkie w styczniu

W styczniu odbędą się kolejne szkolenia miękkie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dla kierunków pedagogika, logistyka, BHP, administracja i kosmetologia. Tematem szkoleń jest „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”, a każde z nich potrwa 8 godzin dydaktycznych. Plan szkoleń, które odbywać się będą w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przedstawia się następująco: […]

Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”.

Prezentacja „Makijaż nie tylko artystyczny”

Zakończyły się warsztaty Barwy Urody „Makijaż nie tylko artystyczny”. W dniu 19 grudnia 2019 r. miała miejsce prezentacja umiejętności studentek III roku kosmetologii, nabytych w trakcie warsztatów, dotyczących nie tylko technicznych aspektów wykonania makijażu, ale i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności. Grupą docelową prezentacji byli między innymi słuchacze Uniwersytetu III wieku.  

Warsztaty „Makijaż nie tylko artystyczny”

W dniu 19 grudnia 2019 roku w godzinach 9-15 w sali 118 w budynku B PWSZ Wałbrzych odbędzie się prezentacja na zakończenie warsztatów Barwy Urody (tematyka „Makijaż nie tylko artystyczny”), w których biorą udział studentki III roku kosmetologii. Celem zadania będzie wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie makijażu, a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Grupą docelową będą słuchacze […]

Szkolenie miękkie dla studentów architektury wnętrz

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie potrwa 8 godzin dydaktycznych, a jego tematem będzie „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”.

Wystartował kurs języka angielskiego

Dnia 11 grudnia 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia bezpłatnego kursu języka angielskiego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizowanego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i ma na celu przygotować studentów do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym. W kursie bierze udział 10 osób, które na zakończenie otrzymają certyfikat ukończenia kursu […]

Wizyta III roku logistyki w NSK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2019 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo […]

Wizyta studyjna w Jedlinie

Studenci drugiego roku Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu pod kierunkiem dr Anny Tutaj, koordynatora unijnego programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” dla kierunku Pedagogika, w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyli wizytę studyjną w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju. Studenci uczestniczyli w zajęciach dla dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju, mgr Katarzyny Lepis. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie […]

Wizyta studyjna logistyki w NSK

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku logistyki I stopnia w NSK Steering Systems Europe (Polska). Program wizyty: Spotkanie grupy przy portierni NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o., o godzinie 12:15. Czas trwania spotkania – 4h Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o. Prelekcja Pana Hirokiego Nukui […]

Wizyta III roku BHP w DWOMP

Dnia 06 grudnia 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  we Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu (ul. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych) w ramach przedmiotu ,,Higiena  Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem […]

Wizyta studyjna pedagogiki w Jedlinie-Zdroju

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów II roku pedagogiki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Wizyta rozpocznie się o godzinie 9:45 i potrwa ok. 3 godziny. Program wizyty: 9.45 : zbiórka studentów , przygotowanie  się do wspólnej z dziećmi zabawy; 10.00. -11.00 : przedstawienie dla dzieci przygotowane przez studentów II roku Pedagogiki PWSZ; 11.00 – 11.30.: obserwacja […]

Wizyta studyjna BHP w DWOMP

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku BHP w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Oddział Wałbrzych w ramach przedmiotu Higiena przemysłowa. Program wizyty: 1. Zapoznanie studentów z zadaniami, jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych. 2. Praktyczne pokazanie, jak są wykonywane następujące badania: – progu czucia wibracji, termometria skórna, […]

Wizyta studyjna III roku kosmetologii

Dnia 29. listopada 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów kosmetologii I stopnia odbyli wizytę studyjną w Wellness & Fado Spa w Świdnicy w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca I”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celami wizyty były analiza organizacji działania SPA hotelowego oraz praktyczne spojrzenie […]

Szkolenie dla kadry dydaktycznej

W dniu 29 listopada 2019 odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej na  temat innowacyjnych metod kształcenia. Szkolenie odbyło się w Pałacu Na Wodzie w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Zajęcia oparte na pracy grupowej, współpracy i budowaniu relacji pomiędzy wykładowcą a studentem zrealizowane zostały przez firmę Brainstorm Group sp. z o.o. Innowacyjne metody nauczania mają wiele zalet: powodują aktywny udział w zajęciach zarówno studenta jak i wykładowcy, stwarzają […]

Wizyta studyjna w Wellness FADO & Spa w Świdnicy

W dniu 29 listopada 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna dla studentek III roku kosmetologii I stopnia. Program wizyty: Zebranie organizacyjno-zapoznawcze wyjaśniające cel oraz rodzaj realizowanych zadań podczas wyjścia studyjnego do SPA hotelowego Fado w Świdnicy. Omówienie form działania, organizacji SPA hotelowego oraz zadań realizowanych przez SPA hotelowe w hotelu Fado w Świdnicy. Zapoznanie studentów z zabiegami kosmetycznymi na twarz: Fado Hydra, Fado Sensitive, Fado Anti […]

Szkolenie „Innowacyjne metody kształcenia”

W dniu 29 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry dydaktycznej na temat „Innowacyjne metody kształcenia”. Termin rozpoczęcia szkolenia- godz. 12:00, Pałac Na Wodzie, Staniszów 23 koło Jeleniej Góry. Zajęcia poprowadzi firma Brainstorm Group sp. z o.o. Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Wizyta studentów logistyki w WSSE INVEST-PARK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – […]

Wizyta studyjna w WSSE INVEST-PARK

W dniu 21 listopada 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” dla studentów III roku logistyki I stopnia w ramach przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Program wizyty: Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Prelekcja Pani Anny Kaczmarczyk na temat promowania i stymulowania przedsiębiorczości wśród studentów. Przystąpienie do ekonomicznej gry planszowej symulującej […]

Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim – administracja

Dnia 19. listopada 2019 roku studenci II roku stacjonarnych studiów administracji I stopnia odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Część szczegółowa.” Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem wizyty były analiza oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki […]

Wizyta studentów administracji w Urzędzie Miejskim

W dniu 19 listopada 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów II roku administracji I stopnia. Wizyta rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa ok. 3 godzin. W trakcie wizyty studenci będą mieli możliwość wejścia do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, spotkania z zastępcą kierownika Biura Edukacji i Wychowania oraz zapoznania się z organizacją prawną i prawnymi formami działania na podstawie zadań realizowanych […]

Wystawa poplenerowa

W dniu 23.10.2019 r. rozpoczęła się wystawa poplenerowa prezentująca prace studentów wykonane podczas warsztatów „Barwy Przestrzeni Społecznej”, które odbyły się w dniach 30.09.-05.10. w Świeradowie-Zdroju. Wystawa odbywa się w przestrzeni ekspozycyjnej na II piętrze budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i potrwa do 01.02.2020 r.  

Wizyta w Teatrze Lalki i Aktora

Dnia 15.10.2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów architektury wnętrz odbyli wizytę studyjną w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Projektowanie scenografii”. Wizyta była elementem realizacji programu przedmiotu. Celami wizyty były wzmocnienie i poszerzenie zainteresowań studentów, jak i analiza budowy sceny teatralnej „od podszewki”. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat historii teatru, pracy scenografa oraz relacji przedstawienie- […]

Pakiety zawodowe

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wznowiona została rekrutacja do pakietów zawodowych dla studentów w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Studenci czterech ostatnich semestrów kierunków: administracja I i II stopnia, logistyka I i II stopnia, architektura wnętrz, kosmetologia, pedagogika i bezpieczeństwo i higiena pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na kursy zwiększające kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Student wybiera kurs/-y, podane preferencje są weryfikowane w procesie rekrutacji. Maksymalna wartość […]

Kurs języka angielskiego

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” W kursie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów kierunków: architektura wnętrz, logistyka 1 stopnia, logistyka 2 stopnia, administracja 1 stopnia, administracja 2 stopnia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kurs języka angielskiego trwa 60 godzin i przygotowuje do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, […]

Kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na bezpłatny kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” W kursie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów kierunków: architektura wnętrz, logistyka 1 stopnia, logistyka 2 stopnia, administracja 1 stopnia, administracja 2 stopnia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kurs obejmuje 21 godzin zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy na temat pakietu MS Office, […]

Plener zakończony

W dniach 30.09.-05.10 w Świeradowie-Zdroju studenci III roku architektury wnętrz uczestniczyli wraz z opiekunami w plenerze malarskim w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej. Celami pleneru było nie tylko konieczne doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwój wrażliwości studentów, ale również pogłębienie umiejętności, szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Studenci w procesie dydaktycznym zrealizowali swoje koncepcje plastyczne wykorzystując szeroki wachlarz technik i narzędzi artystycznego […]

Barwy Przestrzeni Społecznej

W dniu 30 września 2019 roku w Świeradowie-Zdroju rozpocznie się plener malarski w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej, w którym wezmą udział studenci III roku architektury wnętrz. Plener potrwa do 5 października, a jego celem jest doskonalenie przez studenta podstaw malarstwa i rysunku, tj. umiejętności percepcji analitycznej i syntetycznej obserwowanej rzeczywistości i sprawnego jej wyrażania za pomocą adekwatnych środków (kompozycja, światło, barwa itp.), technik malarskich i rysunkowych (węgiel, sepia, […]

Szkolenie dla kadry administracyjnej

W dniu 20 września 2019 r. kadra administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Było ono elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem szkolenia była nauka zarządzania czasem własnym, wyznaczanie i realizacja celów, ustalanie priorytetów  a w końcu […]

Szkolenie „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”

W dniu 20 września 2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjnej na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Termin rozpoczęcia szkolenia- godz. 9:00, sala 120 budynek B. Zajęcia poprowadzi firma szkoleniowa MAIK GROUP Artur Maik. Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Wizyta w Aqua-Zdroju

W dniu 11 czerwca 2019 roku studentki II roku kosmetologii odbyły wizytę studyjną w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. w ramach przedmiotu „SPA i Wellness”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Centrum to największy ośrodek turystyczno – sportowy w Sudetach, położony w pięknym miejscu u stóp góry Chełmiec, […]

Szkolenie 17.04.2019 – Koordynowanie zespołem

W dniu 17 kwietnia 2019 r. kadra zarządzająca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Koordynowanie zespołem”. Jest to element realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Ideą tego działania jest podkreślenie potrzeby współdziałania, a nie konkurowania w danej instytucji oraz odpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Celem szkolenia jest nauka umiejętności przydzielania zadań, właściwego koordynowania zespołem, a w końcu podniesienia jakości zarządzania uczelnią. Szkolenie prowadziła firma SERVMED z Poznania.


Szkolenie 17.04.2019 – Koordynowanie zespołem

W dniu 17.04.2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry zarządzającej na temat „Koordynowanie zespołem”. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00 w sali 120 budynek A. Zajęcia poprowadzi firma szkoleniowa SERVMED. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.


Warsztaty z papieroplastyki

W dniu 15.04.2019 r. studenci architektury wnętrz wzięli udział w warsztatach z papieroplastyki. Pod okiem artysty plastyka pani Anny Olszak studenci spędzili twórczy czas w miłej atmosferze i zdobyli nowe praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie obróbki dekoracyjnej papieru, takie jak tłoczenie, wycinanie z użyciem maszyny sizzix, tuszowanie, postarzanie, technika formowania i barwienia foamiranu na ciepło. Przy użyciu poznanych technik studenci samodzielnie wykonali wielkanocne ozdobne jajko, a prowadząca zajęcia odpowiadała na pytania studentów i dzieliła się swoim doświadczeniem. Dziękujemy pani Annie Olszak za przeprowadzenie warsztatów i za kreatywnie i twórczo spędzony czas ze studentami.


Warsztaty dla studentów architektury wnętrz

W dniu 15.04.2019 r. w godzinach 16:30-18:45 w sali 120 w budynku B odbędą się warsztaty dla studentów architektury wnętrz z papieroplastyki, które poprowadzi artysta, plastyk p. Anna Olszak. W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy poznają m. in. tajniki scrapbookingu (zaawansowanej techniki obróbki papieru), nauczą się obsługi maszyny tnco-wytłaczającej sizzix, wytłaczania i wycinania papieru. Poznają również technologię wykonywania elementów roślinnych w technice foamiranu na ciepło. Twórczym efektem zajęć będzie zrealizowanie okazjonalnej dekoracji wielkanocnej, którą każdy z uczestników będzie mógł zabrać do domu.


Warsztaty z Organic Oxygen

W dniu 10.04.2019 r. w PWSZ AS w Wałbrzychu odbyły się warsztaty studentek III roku kosmetologii ze szkoleniowcem firmy Organic Oxygen. Warsztaty przeprowadził wykwalifikowany szkoleniowiec, wykładowca, właścicielka kosmetologii estetycznej „Hagena” – p. Aleksandra Owczarska-Jaśnia. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane 3 urządzenia:
1. Meso Skin
2. Hydra Peel Plus
3. Medyczny Laser Q-Switch Pro 1
Warsztaty ze szkoleniowcem firmy Organic Oxygen umożliwiły dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi sprzętów o zaawansowanej technologii. Studenci mieli możliwość samodzielnie obsługiwać określone sprzęty pod nadzorem szkoleniowca o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Szkoleniowiec firmy Organic Oxygen wykazał się wysokimi kompetencjami, odpowiadał na wszystkie pytania studentek, przedstawił filozofię nie tylko wyżej wymienionej firmy, ale i uwzględnił oczekiwania różnych pracodawców z branży kosmetologii estetycznej.


Warsztaty studentów Logistyki z przedstawicielem Mando Corporation Poland

W dniu 10.04.2019 r. studenci logistyki, studiów drugiego stopnia (semestru I) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, p. Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department. Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Branżowe systemy zarządzania jakością – w ramach programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Celem warsztatu było przedstawienie specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży Automotive.
Kluczowe elementy przeprowadzonych 3-godzinnych zajęć to:
– wprowadzenie do branżowych systemów zarządzania jakością,
– system IATF 16949 – wymagania i korzyści w praktyce,
– dokumentacja systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga jakości, Cele jakościowe),
– mapa procesów,
– karta procesów,
– procedury i instrukcje,
– świadomość jakościowa
– systemy ISO 14001, OHSAS 18001,
– praktyczne wykorzystanie systemów jakościowych w branży Automotive.
Dziękujemy p. Sebastianowi Bączyńskiemu za ciekawe i inspirujące zajęcia, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.


Warsztat dla studentów Logistyki

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 11:30-13:45 w sali 120 w budynku B odbędzie się warsztat „Branżowe systemy zarządzania jakością” dla studentów logistyki II stopnia. Prowadzącym warsztaty będzie pan Sebastian Bączyński z firmy Mando Corporation Poland. Plan warsztatu:

 • Wprowadzenie teoretyczne do branżowych systemów jakości
 • Przedstawienie systemów ISO 14001, OHSAS 18001
 • Praktyczne wykorzystanie systemów jakość w branży

Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Warsztat dla studentów Kosmetologii

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 9-11:15 w sali 120 budynek B odbędzie się warsztat dla III roku kosmetologii. Warsztat przeprowadzi firma Organic Oxygen, a tematem będzie prezentacja działania urządzeń Mezo Skin, Medyczny Laser Q- Switch PRO 1 i Hydra Peeling One 6w 1. Po zaprezentowaniu działania urządzeń studentki będą miały okazję same wypróbować ich działanie. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Wizyta studyjna studentów w Centrum ITS

9 kwietnia 2019 roku studenci kierunku logistyka – III roku w ramach realizowanego w Uczelni Programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” odbyli wizytę studyjną do Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego w Straży Miejskiej. Wizyta ta odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Metodyka badań i projektów w logistyce, prowadzonego przez dr Beatę Detynę. Uczestnikami spotkania byli także Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.
Niezwykle ciekawą prezentację przedstawił studentom p. Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum ITS. Uczestnicy pozyskali wiele informacji na temat inteligentnych systemów transportowych, w kontekście zrealizowanego w Wałbrzychu projektu pt. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Wałbrzycha systemu „ITS”. Projekt realizowany był w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.

Podczas wizyty szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu studentom interesujących ich informacji na temat:
– zakresu realizacji systemu ITS w Wałbrzychu,
– architektury systemu ITS (systemu zarządzania ruchem),
– platformy do operacyjnego zarządzania miastem – CZM,
– koncepcji Smart City,
– systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
– informacji znajdujących się na portalu ITS – www.its.walbrzych.eu

Uczestnicy mieli okazję do zadania wielu pytań pracującym w Centrum ITS specjalistom. Mogli też przyjrzeć się ich bardzo odpowiedzialnej pracy.
Dziękujemy Kierownikowi Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego, p. Ryszardowi Błażnikowi, p. Ryszardowi Kmicie oraz pozostałym pracownikom Centrum za czas jaki poświęcili naszym studentom – na to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.


Zajęcia laboratoryjne z receptury kosmetycznej

5 kwietnia br. rozpoczęły się zajęcia laboratoryjne z receptury kosmetycznej realizowane w ramach projektu Power. Na realizację zadań przewidziano 30 godzin  lekcyjnych. W projekcie biorą udział studentki II roku kosmetologii oraz gościnnie słuchaczki Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentek w zakresie metod sporządzania różnych form kosmetyków, oceny ich trwałości oraz dostępności biologicznej. Niezwykle istotnym elementem zajęć jest pogłębienie umiejętności studentek, w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia.  Zajęcia realizowane są w trzech blokach tematycznych:

 1. Kremy – (do twarzy, do rąk i do stóp)
 2. Toniki i wody odświeżające
 3. Kosmetyki kolorowe (pomadki, błyszczyki, cienie, pudry i róże)

Każdy blok tematyczny obejmuje standardowe zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia inspirowane pomysłami uczestników projektu tzw. zajęcia kreatywne. Podczas zajęć standardowych studentki otrzymują określone produkty kosmetyczne na podstawie receptury otrzymanej od prowadzącego zajęcia. Zajęcia kreatywne polegają na stworzeniu kosmetyku w oparciu o recepturę własną studenta.  Każda uczestniczka projektu ma dostęp do bogatej bazy surowców kosmetycznych i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego. Ostatnie zajęcia będą realizowane z udziałem słuchaczek Uniwersytetu III wieku. Panie seniorki przy pomocy studentek będą otrzymywać krem i pomadkę. Przeniosą się w pachnący i kolorowy świat chemii kosmetycznej, który będzie nie tylko nowym doświadczeniem, ale przede wszystkim świetną zabawą. Studentki będą miały okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności z receptury kosmetycznej oraz zdolności interpersonalne.


Wizyta studyjna w HP

W dniu 02.04.2019 r. studenci I roku studiów magisterskich kierunku administracja (tryb stacjonarny) odbyli wyjazdową wizytę studyjną w HP inc. Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celami wizyty były poznanie i analiza sposobów prezentowania wyników badań oraz technik przygotowania wystąpień, w tym wystąpień publicznych. W trakcie wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych przy prezentowaniu wyników pracy/badań, mieli okazję zdobyć umiejętności w obszarze poszukiwania i formułowania problemów badawczych. Wizyta pozwoliła studentom lepiej przygotować się do podejmowania różnych ról zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.


Wizyta studyjna studentów Pedagogiki 

21 marca 2019 roku dr Anna Tutaj, koordynator unijnego programu POWER, dla kierunku Pedagogika, przeprowadziła „wizytę studyjną” dla studentów III roku Pedagogiki. Studenci uczestniczyli w zajęciach dla dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych, na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju, mgr Katarzyny Lepis. Jesteśmy wdzięczni Dyrekcji oraz Pedagogom za życzliwą, serdeczną gościnę oraz podzielenie się z nami wiedzą oraz fachowym doświadczeniem.


Barwy Urody

W dniu 27 lutego 2019 r. studentki kierunku kosmetologia wzięły udział w warsztatach Barwy Urody-Piękne dłonie, które są elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER -Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem zadania było wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie pielęgnacji dłoni a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podział pracy, poczucie odpowiedzialności i potrzeba samokształcenia. Grupą docelową byli słuchacze Uniwersytetu III wieku oraz młodzież ponadgimnazjalna. Warsztaty przebiegły sprawnie, grupa studentek była dobrze zorganizowana, otwarta i empatyczna dla klientek. Formą zakończenia pracy z klientem zewnętrznym było udzielnie porad z zakresu pielęgnacji dłoni w warunkach domowych.


26.02.2019

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy studentów, wykładowców, pracowników administracji, słuchaczy uniwersytetu III wieku na wydarzenie Barwy Urody- PIĘKNE DŁONIE , które odbędzie się w dniu  27.02.2019 w godz. 14:00-19:00 w salach 116 i 118  budynek przy ul. P. Skargi 14A (bud. B) . Zabiegi pielęgnacyjne , manicure i masaże dłoni będą wykonywane przez studentki III roku kosmetologii.


Wizyta studyjna

W dniu 24 stycznia 2019 r. studenci kierunku kosmetologia wzięli udział w spotkaniu z kierownikiem Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport & Spa” w  Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. Wizyta studyjna studentów jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem wizyty studyjnej było zdobycie  i przyswojenie praktycznych informacji na temat funkcjonowania ośrodków mających w ofercie zabiegi z zakresu nowoczesnej kosmetologii a także procesy zachodzące w trakcie realizacji usług. Spotkania z praktyką pozwolą na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


W dniu 25.01.2019 r. zakończył się kurs umiejętności cyfrowych i e-kompetencji. Nabyte umiejętności cyfrowe i znajomość MS OFFICE pozwolą studentom skutecznie korzystać z mediów cyfrowych w celach zawodowych i edukacyjnych. Kurs jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój/POWER-Stawiamy na kształcenie praktyczne! W kursie wzięło udział 11 studentów.


Warsztaty z pracodawcami

W dniu 21 stycznia 2019 r. studenci kierunku administracja wzięli udział w spotkaniu z panem Zbigniewem Ruteckim Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Warsztaty z pracodawcami są elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem warsztatów było podwyższenie kompetencji studenta w zakresie praktycznych umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy a także wykorzystanie praktycznego potencjału pracodawców w zakresie przygotowania oczekiwanego pracownika. Warsztaty przybliżyły uczestnikom rodzaj i zakres wykonywanej u pracodawcy pracy.


Wizyta studyjna studentów 3 roku Logistyki

W dniu 14 grudnia studenci 3 roku logistyki w ramach wizyty studyjnej mieli okazję wziąć udział w organizowanym przez Lean Managemennt Consulting Group wydarzeniu – IV Lean Exchange Club. Tematem spotkania była standaryzacja pracy managerów i liderów zwana Shopfloor Management.

Studenci mieli okazję posłuchać czym jest w założeniu shopfloor management, a następnie dzięki praktycznym przykładom z firm: Bombardier Transportation oraz Tagatic poznali praktyczne rozwiązania wdrażania standardów do pracy liderów i managerów.

Druga część wizyty studyjnej miała charakter warsztatowy, gdzie rozwiązywano konkretny przykład i symulowano jak powinno wyglądać spotkanie procesowe oraz tablica wskaźników zespołu w danym procesie.

Wyjazd studyjny do Wrocławia jest realizowany w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


 


Praktyczne umiejętności rynku pracy – „pakiety zawodowe” dla studentów

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Praktyczne umiejętności rynku pracy – PAKIETY ZAWODOWE dla studentów.

Regulami rekrutacji

REKRUTACJA

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – student


Akademia dydaktyka – „pakiet zawodowy”

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich – „pakiet zawodowy”.
REKRUTACJA_pracownik

Regulami rekrutacji

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – pracownik

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018


Akademia dydaktyka: Emisja głosu

W dniu 8 grudnia 2018, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu emisji głosu, dla pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Akademia dydaktyka to działania mające na celu wspieranie umiejętności dydaktycznych nauczycieli PWSZ AS, finansowane jest w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak m.in.:

świadome kształcenie umiejętności operowania głosem, praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia, wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu.


Wizyta studyjna studentów Pedagogiki

W dniu 26.11.2018 w godzinach 9.00-12.00 odbyło się wyjście studyjne dla  studentów drugiego roku Pedagogiki PWSZ w Wałbrzychu w ramach realizacji programu POWER: „Stawiamy na kształcenie praktyczne”. Koordynatorem kierunkowym projektu jest Pani Dr Anna Tutaj. Studenci przygotowali i przeprowadzili pod kierunkiem mgr Marii Bussler oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju  program zajęć dla uczniów i przedszkolaków. Zakres tematyczny: organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Misia; dwie grupy dzieci: (1×60 osób; 1×80 osób) – przedszkolne, godzina 9.00-10.30; szkolne: klasy I-III, godziny 10.30-12.00. Wizyta studyjna polegała na przygotowaniu i realizacji zabaw, konkursów i zagadek, a także poczęstunku oraz pomocy w uporządkowaniu sali po zajęciach z dziećmi.


Szkolenie 8.12.2018 – Emisja głosu.

W dniu 8 grudnia 2018, odbędzie się szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu Emisji Głosu. Termin rozpoczęcia szkolenia – godzina 9.00, sala 120.

Zajęcia poprowadzi p. Dorota Dąbrowska.

Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!


Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich „Zarządzanie stresem i emocjami”

W związku z realizacją projektu POWER, Stawiamy na kształcenie praktyczne!, informujemy, że:

– szkolenie dla III roku logistyki odbędzie się we wtorek 4.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla III roku kosmetologii odbędzie się w środę 5.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku architektury wnętrz odbędzie się w środę 12.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku pedagogiki odbędzie się w czwartek 13.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku administracji odbędzie się w poniedziałek 10.12.2018 w sali 120 budynek B

Szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


WIZYTA STUDYJNA 4 ROKU LOGISTYKI W FIRMIE NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.  – PREZENTACJA FIRMY GIANT LAZER

            Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 4 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

            Celem wizyty naszych studentów była prezentacja firmy Giant Lazer zajmującej się wdrażaniem wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w biznesie oraz znalezienie w nich wartości dodanej dla organizacji. Pracując w kooperacji z branżami: logistyczną, automatyki i robotyki, motoryzacyjną, edukacyjna i wieloma innymi, firma Giant Lazer pomaga swoim klientom zorientować się w szybko ewoluującym krajobrazie rozwiązań
i technologii.

            W wizycie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, mgr. Piotr Sylwestrzak, Mateusz Jakubczak student studiów dualnych oraz studenci 4 roku logistyki;
 • ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Dla studentów była to niesamowita możliwość zobaczenia na własne oczy jak może wyglądać planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi przy wykorzystaniu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) mając na uwadze jej zastosowanie w ramach np. logistyki zwrotnej, która należy do zagadnień szeroko pojętej Ekologistyki.

            Technologie VR i AR idealnie wpisują się w pojęcie Logistyki 4.0 nie bez powodu to właśnie w tym celu powstała inicjatywa wizyty. Logistyka 4.0. powstała w oparciu
o koncepcję przemysłu 4.0 czyli kolejnej rewolucji przemysłowej. Pierwsza rewolucja nastąpiła, gdy w przemyśle zaczęto wykorzystywać siłę pary, druga – wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej i stworzeniem taśm produkcyjnych. Trzecia rewolucja nazwana również rewolucją cyfrową – zaczęła się od automatyzacji produkcji i wykorzystania elektroniki. Logistyka 4.0 kontynuuje ten trend, z uwzględnieniem nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami logistycznymi i produktami. W związku z tym zadania logistyków nie ograniczają się już, jak wcześniej do samego transportu ale opierają się na zarządzaniu funkcjami i koordynowaniu działań między firmami logistycznymi.

            Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej uczelni sprawiła, że nasi studenci znaleźli się w samym sercu kolejnej rewolucji przemysłowej. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.


W dniu 7 grudnia br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs kompetencji komputerowych i cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek w godzinach 15:45-18:00  w sali 203 w budynku przy ul. P. Skargi 14 A.


W dniu 28 listopada br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs języka angielskiego. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę w godzinach 16:45-18:15 i czwartek w godzinach 17:00-18:30 w sali 120 w budynku przy ul. Zamkowej 4.


 


W dniu 6 listopada 2018 r. studenci kierunku administracja wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Wizyta studyjna studentów jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem wizyty studyjnej była analiza oraz praktyczne spojrzenie na organizację prawną urzędu, realizację zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form realizacji tych zadań. Szczegółowa analiza prawnych form działania przeprowadzona została na przykładzie zadań realizowanych przez biuro edukacji i wychowania.


We wtorek (23.10) wraz z grupą studentów III roku , z kierunku Architektury Wnętrz byliśmy z wizytą w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora. Podczas prelekcji prowadzonej przez aktora p.Seweryna Mrożkiewicza studenci zapoznali się ze scenografią do przedstawienia pt.”Choć na słówko”, dowiedzieli się o ewolucji teatru a wraz z nią ewolucji scenografii. Umożliwiono nam wejście na scenę, zajrzenie do kulis i scenografii przygotowanej do spektaklu.
program-wizyty


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie.


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

Do rekrutacji na bezpłatny kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji

Kurs obejmuje 21h zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy nt. pakietu MS Office, zasad tworzenia blogów internetowych, pozycjonowania stron czy wykorzystania mediów społecznościowych do promocji własnych pomysłów. Oraz inne w zależności od potrzeb zgłoszonych przez grupę.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wykonanie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie


04.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego i/ lub kurs komputerowy i e-kompetencji

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs komputerowy i e-kompetencji obejmuje 21 godzinny pogłębiony kurs komputerowy dostosowany do wymagań grupy.

Kursy rozpoczną się w listopadzie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Rekrutacja będzie trwała od 15 – 31.10.2018 r.

Regulamin-rekrutacji
formularz zgłoszeniowy – student
deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

15.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów III roku Architektury Wnętrz na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A . Na spotkaniu przeprowadzone zostanie badanie kompetencji studentów. Omówione zostaną kwestie organizacyjne związane z zadaniem Barwy Przestrzeni Społecznej – plener malarski. Termin pleneru to 24-28.09.2018.

05.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy pracowników administracji PWSZ AS na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 07.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A. Spotkanie będzie dotyczyło zaplanowanego na dzień 11.09.2018 szkolenia kompetencji miękkich.