Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym


Rekrutacja od 10 sierpnia 2021 r. do 15 października 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.
Planowany termin zakończenia studiów: czerwiec 2022 r.
Czas trwania: rok (2 semestry)
Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 206 godzin
Liczba punktów ECTS: 60
Odpłatność: 2 400 PLN (1 200 PLN za semestr)
Termin rekrutacji: 10 sierpnia-15 października 2021 r.

Uczestnik studiów nabędzie wiedzę z zakresu finansów i zarządzania w samorządzie terytorialnym. Studia przygotowują do podejmowania i wypełniania zadań właściwych dla pracowników oraz kierowników komórek finansowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. W równym stopniu przygotowują do wypełniania obowiązków związanych ze współpracą z komórkami finansowymi urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. Wyposażają również radnych, w szczególności członków komisji rewizyjnych w wiedze i umiejętności niezbędne do rzetelnego wykonywania obowiązków w zakresie kontroli gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Adresatami studiów podyplomowych są pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zamierzające ubiegać się o pracę w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, obecni radni oraz osoby zamierzające w przyszłości ubiegać się o mandat radnego, liderzy lokalni.

 Więcej informacji:
mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy
  2. ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni
  3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 35×45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój 24