WRĘCZONE ZOSTAŁY DYPLOMY DOKTORSKI I HABILITACYJNY DLA DR HAB. BEATY DETYNY ORAZ DR. PIOTRA SYLWESTRZAKA


Jest nam miło poinformować, że w dniu 04.10.2021 r. podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Częstochowskiej wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Z naszej Uczelni dyplom habilitacyjny odebrała Pani dr hab. Beata Detyna, a doktorski Pan dr Piotr Sylwestrzak. Uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania, a dyplomy wręczył prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol. Podziękowania za opiekę naukową z rąk J.M. odebrał także prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, promotor pracy doktorskiej dr. P. Sylwestrzaka. Oba stopnie naukowe zostały nadane w dyscyplinie nauk społecznych, w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Przypomnijmy, że stopień naukowy dr hab. Beacie Detynie przyznano na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych oraz aktywności naukowej stanowiącej znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Pan dr Piotr Sylwestrzak przygotował natomiast dysertację pt. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych a rzeczywistość rozszerzona.

Dołączamy zdjęcia, które wykonał dr inż. Tomasz Geisler.

 

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO DLA DOKTOR BEATY DETYNY!


STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO DLA DOKTOR BEATY DETYNY ZOSTAŁ NADANY PRZEZ RADĘ DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ W DNIU 14.09.2021 r.

Jest nam miło poinformować, że w dniu 14.09.2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Uchwałą nr 44/2021 nadała dr Beacie Detynie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

W uzasadnieniu napisano, że „Rada Dyscypliny Naukowej (…), po przeanalizowaniu materiału dowodowego i zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, stwierdza, że aktywność naukowa, osiągnięcia naukowe oraz monografia pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr Beacie Detynie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego”.

STRESZCZENIE MONOGRAFII NAUKOWEJ pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020, liczba stron: 360, ISBN: 978-83-7193-735-4):

Analiza literatury, a także przeprowadzone przez autorkę badania w środowisku szpitalnym jednoznacznie wskazują, że koncepcja dojrzałości procesowej w szpitalach jest relatywnie mało rozpoznana. Doniesienia naukowe wskazują na fragmentaryczny, funkcjonalny sposób wykorzystania modeli dojrzałości w tym środowisku. Dominują badania cząstkowe, obejmujące jedynie wybrany obszar działalności szpitala, np. funkcjonujące systemy informacyjne, procesy zarządzania zakupami i dostawami, czy procesy opieki zdrowotnej na oddziałach szpitalnych. Przegląd literatury wskazał także na deficyt rozpatrywania dojrzałości procesowej szpitali w kontekście jej wpływu na jakość usług medycznych.

Pragnąc wypełnić lukę badawczą autorka za cel główny pracy przyjęła zbadanie zależność pomiędzy dojrzałością procesową szpitali, a jakością świadczonych przez nie usług. Realizacja głównego celu pracy wymagała wyznaczenia i osiągnięcia szeregu celów szczegółowych. W pierwszych dwóch rozdziałach monografii usystematyzowana została terminologia w zakresie dojrzałości procesowej szpitali oraz jakości usług medycznych. Przegląd literaturowy uzupełniono o zaproponowane przez autorkę definicje dojrzałości procesowej szpitala, jakości usług medycznych oraz jakości procesów w usługach medycznych. Szczegółowej analizie i ocenie poddano opisane w literaturze modele dojrzałości procesowej, w kontekście ich użyteczności w środowisku szpitalnym. W części empirycznej książki opisano autorski, multidimensional model of process maturity assessment of hospitals – MMPM-H. Jest to narzędzie służące szpitalom do identyfikacji rzeczywistego poziomu rozwoju całej organizacji w kierunku dojrzałości procesowej, pozwalające na weryfikację postępów szpitala w przekształcaniu (doskonaleniu) sposobów i efektów jego działania, w tym jakości usług medycznych. Model ten jest spójny z przygotowanym formularzem ankietowym oceny dojrzałości procesowej. Wartość utylitarną opracowania podnosi zamieszczona w monografii propozycja implementacji proponowanego narzędzia, ze wskazówkami do jego etapowego wprowadzenia, a także przykładowy arkusz ewaluacji poziomu dojrzałości procesowej.

Do podstawowych, potencjalnych korzyści poprawnego wdrożenia i systematycznego wykorzystywania modelu MMPM-H autorka zalicza przede wszystkim lepsze poznanie potencjału szpitala (posiadanych zasobów), zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia, a także zdobycie wiedzy na temat możliwości poprawy efektów prowadzonej działalności, w ramach realizowanych procesów. Kluczowe znaczenie ma również podniesienie świadomości wszystkich pracowników na temat ich roli w procesach, a w efekcie osiąganych przez szpital wyników. Nie jest bowiem powszechna w środowisku szpitalnym świadomość związków pomiędzy zarządzaniem procesowym, a efektywnością placówki, w tym jakością świadczonych usług medycznych

Weryfikacja przyjętych hipotez badawczych wymagała przeprowadzenia badań zależności pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej szpitali (zgodnie z modelem MMPM-H), a jakością usług medycznych. W badaniach aktywnie uczestniczyły 122 szpitale – co stanowi 12,83% szpitali ogólnych, do których skierowano prośbę (online) o wypełnienie formularza ankietowego.  Wszyscy respondenci należą do sieci szpitali, w tym ok. 91% to placówki publiczne, a ok. 9% niepubliczne. Zaprezentowane w książce wyniki statystycznej analizy danych, potwierdzają istotność badanych zależności. Zostały one zweryfikowane przy wykorzystaniu wielu narzędzi: jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), testowania nieparametrycznego, parametrycznej i nieparametrycznej analizy korelacji, a także tradycyjnej analizy dyskryminacyjnej. Główny cel pracy został w pełni zrealizowany – co stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Dyscyplina ta została wzbogacona o wiedzę z zakresu metodyki i wyników oceny dojrzałości procesowej szpitali (ich procesów zarządzania, głównych i pomocniczych), a także w zakresie potwierdzonych statystycznie zależności pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej, a jakością świadczonych przez szpitale usług.

Potwierdzone przyjęte przez autorkę hipotezy (główna i szczegółowe) dają podstawę do tego, aby rekomendować szpitalom działania na rzecz podnoszenia poziomu dojrzałości procesowej. Autorka zdaje sobie sprawę z niewyczerpania w monografii tak złożonej problematyki. Ma jednak nadzieję, że zaprezentowane kwestie i zagadnienia staną się przedmiotem wielu dalszych dyskusji i badań naukowych.

 

DR HAB. BEATA DETYNA – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką, normalizacją i zarządzaniem jakością. Opiekun licznych prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Dominujące obszary badawcze to: zarządzanie jakością w sektorze usług medycznych, w tym pomiar oraz ocena efektywności i jakości procesów; zarządzanie w szkołach wyższych, w tym jakość i efektywność kształcenia oraz pomiar i ocena jakości; społeczno-gospodarczy rozwój miast i regionów, w tym jakość życia, logistyka miasta i regionu; logistyka społeczna; zarządzanie w administracji publicznej, w tym zarządzanie jakością oraz pomiar efektywności zarządzania.

Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz PWSZ AS otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016),  a także kilkanaście nagród rektora PWSZ AS. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora aktywnie uczestniczyła w pracach kilku zespołów badawczych, realizujących projekty finansowane zewnętrznie. Były to m.in.: projekt NCN pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki (2011-2014) oraz projekt w ramach programu „Dialog” MNiSW pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego (2017-2019). W latach 2016-2020 uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu rozwojowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW 2016-2018, Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 r., Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 81, Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). W latach 2016-2018 kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

            Autorka ponad 120 recenzowanych publikacji, w tym: 8 książek, 57 rozdziałów w monografiach (w tym 3 o zasięgu międzynarodowym), 40 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 11 o zasięgu międzynarodowym) oraz 16 monografii jako redaktor. Łączna liczba uzyskanych punktów za publikacje naukowe wynosi obecnie 1364 pkt. (według MNiSW, MEiN); Indeks Hirscha według Google Scholar – 5. Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania oraz monografii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne, instytucjonalne i koncepcje zarządzania (red. B. Detyna, P. Szymaniec). Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS” (dotychczas 10 edycji, w dniach 25-26.11.2021 odbędzie się XI edycja), a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ostatnia V edycja odbyła się 28.05.2021 r.). Propagatorka idei studiów dualnych – zainicjowała prowadzenie studiów w tej formie na kierunku logistyka wspólnie z takimi przedsiębiorstwami jak: NSK (od 2018), Ronal (od 2019), czy PKP Intercity (od 2020). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu POWER pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne! – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (2018-2022). Członkini licznych krajowych i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, w tym:  EUPHA – The European Public Health Association (Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego), Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Klubu Polskie Forum ISO 9000, Lean Highter Education Poland, Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji „MUSEION” w Wałbrzychu.

Z PWSZ AS związana jest od siedemnastu lat – od 27.09.2004 roku. W okresie 2008-2014 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego (IPT). W latach 2016-2017 pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów, a następnie pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2017-2020). W okresie 2010-2020 Członek Senatu PWSZ AS. Aktualnie (od 01.10.2014 r.) dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz kierownik studiów podyplomowych pn. Lean Management. Koordynator współpracy z wieloma interesariuszami zewnętrznymi, w tym Klastrem Edukacyjnym „INVEST in EDU” oraz Związkiem Banków Polskich w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. W dniu 03.08.2019 r. została powołana (jako przedstawiciel szkół wyższych) przez dr Romana Szełemeja, Prezydenta Miasta do Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha (Zarządzenie nr 648/2019).

SEMINARIUM Z CYKLU „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE”


 

W dniu 08.07.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Członek Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha uczestniczyła w Seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem: „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Organizatorem tego zdalnego spotkania był Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) XXI.

Seminarium poświęcone było kompleksowej analizie miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP (dostępnego na stronie www.monitorrozwoju.pl) – zawierającego dane dotychczas niedostępne dla miast, między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS, które uzupełniają obraz lokalnej gospodarki. Dyskusja podczas seminarium dotyczyła m.in. roli przedsiębiorców w rozwoju lokalnym oraz mechanizmów wspierania ich rozwoju.

SEMINARIUM LEANHE POLAND „JAK WYKORZYSTAĆ LEAN MANAGEMENT DO LEPSZEJ ORGANZIACJI PRACY W ZESPOŁACH HYBRYDOWYCH I ROZPROSZONYCH” – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI


W dniu 02.07.2021 r. odbyło się (online) V Seminarium LeanHE Poland pt. „Jak wykorzystać Lean Management do lepszej organizacji pracy w zespołach hybrydowych i rozproszonych?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktywny udział w seminarium wzięła dr Beata Detyna, która od 2019 roku jest Członkiem Grupy Lean Higher Education Poland.

Celem spotkania było omówienie oraz dyskusja nad wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi Lean Management tj.: matryca kompetencji, kanban, dashboard/whiteboard i innych do doskonalenia pracy na stanowiskach i w zespołach rozproszonych, hybrydowych i stacjonarnych.  W ramach seminarium omówiono także plany działania sieci LeanHE Poland na 2022 rok.

SEMINARIUM KLUBU POLSKA 2025+


Na zaproszenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, dr Beata Detyna uczestniczyła w dniu 30.06.2021 r. w Seminarium Klubu Polska 2025+ 

„Dokąd prowadzą nas liderzy współczesnego świata? USA, Chiny, Rosja i Unia Europejska w nowym otwarciu po pandemii covid-19”. Organizatorami dyskusyjnego spotkania (online) były Związek Banków Polskich oraz Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W seminarium uczestniczyli eksperci: prof. Grzegorz Kołodko, prof. Zbigniew Lewicki oraz dr Jacek Bartosiak. Nasz udział w spotkaniu odbył się w ramach Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, w którym uczestniczy PWSZ AS od wielu już lat. Organizatorem Programu NZB jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

SZKOLENIE SIX-SIGMA – „CZY WARTO (SIĘ) DOSKONALIĆ?”


W dniu 29.06.2021 r. dr Beata Detyna uczestniczyła w szkoleniu Six Sigma pt. „Czy warto (się) doskonalić?”

Organizatorem szkolenia (online) była firma konsultingowa z Krakowa LUQAM oraz Opexity.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • historia powstania oraz istota koncepcji Six Sigma,
  • wykorzystanie Six Sigma do redukcji kosztów i optymalizacji procesów,
  • koszty jakości,
  • sposoby zastosowania Six Sigma poza projektami,
  • prezentacja Six Sigmy w ramach trzech płaszczyzn:
  • strategicznej – dotyczącej procesów, KPI i zarządzania Sigmą w organizacji,
  • taktycznej (projektowej) – w zakresie stosowania metodologii DMAIC oraz
  • kulturowej – dotyczącej kultury Sigmowej w organizacji.

WEBINAR „OTWARTA NAUKA W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA”


Na zaproszenie Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, działające w partnerstwie z Business & Science Poland dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego uczestniczyła 29.06.2021 r. w spotkaniu (online) pt. „Otwarta nauka w Programie Horyzont Europa”. W gronie prelegentów była Pani Aleksandra Hebda, ekspert Wydziału Nauki i Społeczeństwa Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, która przedstawiła założenia otwartej nauki w programie Horyzont Europa oraz platformę Open Research Europe. Następnie dr Aneta Pazik-Aybar z Narodowego Centrum Nauki oraz dr hab. inż. Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawili założenia nowego partnerstwa europejskiego European Open Science Cloud. Podczas panelu z udziałem dr hab. inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Doroty Kilańskjej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Pana Jakuba Szprota z Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) podjęto dyskusję o dotychczasowych doświadczeniach Polski w kontekście projektów z zakresu otwartej nauki. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Kocińska-Lange, dyrektor Biura NCBR w Brukseli – Business & Science Poland.

SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Z ORGANZIACJI CZASU PRACY – PWSZ AS – 25.06.2021 r.


 

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się szkolenie przeprowadzone w naszej Uczelni, w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr Beata Detyna, dr inż. arch. Piotr Kmiecik oraz mgr Kazimiera Marzec.

Spotkanie prowadził Pan Sławomir Waśniewski z firmy Centrum Innowacji INKOBI (Łódź). Program szkolenia obejmował zagadnienia tj.: zdefiniowanie obszarów do rozwoju w zakresie  zarządzania zadaniami w czasie, wyznaczanie celu czyli jakie zadanie miał Syzyf?, strategia Vonneguta-planuj wstecz, model SMART, lista spraw niedokończonych – zawodowych i prywatnych, ustalenie priorytetów-matryca Eisenhovera, metoda ALPEN, zasada Pareto 80/20 w zarządzaniu czasem, zasada 60/40, fazy dnia – krzywa REFA, planowanie dnia i tygodnia, planowanie czasu na „ostrzenie piły”, „złota godzina”, matryca „100 pikseli”, zasada 5 S – zasady utrzymywania porządku, zastosowanie matryc Kanban w planowaniu i realizacji działań indywidualnych i zespołowych, zarządzanie komunikacją mailową, asertywność w kontekście zarządzania czasem, „metoda EKU”, wprowadź ograniczenia: informacje, zakłócenia itp., jedna rzecz na raz lub zasada 3 minut, technika Pomodoro, delegowanie w praktyce, efektywne spotkania, kontrola realizacji planu, elementy metody Scrum w podnoszeniu efektywności pracy w wyznaczonym, automotywacja czyli Twój system nagrody, nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność, reguły efektywności wg Briana Tracy, wprowadzenie zasady work & life balance.

 

SUKCES STUDENTÓW DUALNYCH KIERUNKU LOGISTYKA W PKP INTERCITY


Pod koniec maja dwoje studentów dualnych z kierunku Logistyka – Marta RosłońKrzysztof Boguń (III rok studiów stacjonarnych) – uczestniczyli w rekrutacji na stanowisko Dyspozytora Drużyn Konduktorskich w PKP Intercity S.A. (Zakład Zachodni). Po rozmowach kwalifikacyjnych, które były dla Nich dużym wyzwaniem i kolejnym nowym doświadczeniem, w dniu 07.06.2021 r. podpisali stosowne umowy o pracę.

Do obowiązków studentów na nowym i bardzo odpowiedzialnym stanowisku będzie należało m.in.:

  • zapewnienie obsad pociągowych oraz
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy drużyn konduktorskich.

Zgodnie z mottem naszej Uczelni ,,Kształcimy praktycznie” – owocny czas, jaki Marta i Krzysztof spędzają (od lutego 2020 r.) na studiach dualnych w PKP Intercity, pozwala im zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Studentom gratulujemy zaangażowania w rozwój swoich kompetencji i życzymy powodzenia w realizacji nowych obowiązków!

Za doskonałą opiekę nad studentami dziękujemy Panu Radosławowi Kyci – Naczelnikowi Sekcji Handlowej (PKP Intercity – Wrocław)

Obrazek ma charakter ozdobny

Na zdjęciu od lewej: Radosław Kycia (Naczelnik Sekcji Handlowej), Marta Rosłoń, Krzysztof Boguń,
Rafał Nowakowski (Dyrektor Zakładu)

XV KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI”


11.06.2021 roku odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości” (online). Konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Naszą Uczelnię reprezentowały dr Beata Detyna oraz dr Beata Mucha.

W ramach udziału w Konferencji dr Beata Detyna przygotowała publikację pt. Narzędzia SPC w controllingu jakości szpitala. Przygotowany materiał zaplanowany jest do publikacji jako rozdział w monografii naukowej (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości), wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Streszczenie

Celem publikacji jest prezentacja wykorzystania kart kontrolnych w ramach statystycznej kontroli procesów szpitalnych (SPC – ang. Statistical Process Control) – które zdaniem autorki mogą stanowić istotne wsparcie systemu controllingu jakości placówek medycznych. W publikacji przedstawiono istotę kart kontrolnych Shewhart’a jako klasycznych narzędzi SPC i ich potencjał w monitorowaniu jakości procesów i usług medycznych. Zaprezentowano przykład wykorzystania kart kontrolnych oraz wskaźników zdolności jakościowej procesów dla średniego procentowego stopnia wykorzystania łóżek w badanym szpitalu, w sześciu kolejnych latach. Obiektem badawczym był szpital publiczny woj. dolnośląskiego, zabiegowy (wielospecjalistyczny), świadczący usługi medyczne na poziomie III stopnia, w ramach klasyfikacji zgodnej z Systemem Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej zwanej potocznie PSZ lub siecią szpitali. W części podsumowującej zaprezentowano niezbędne warunki implementacji narzędzi SPC w systemie controllingu jakości w szpitalach – w tym liczne pytania na które przed wdrożeniem konkretnych narzędzi powinna odpowiedzieć kadra zarządzająca szpitalem.

 

Natomiast dr Beata Mucha była czynnym uczestnikiem wydarzenia – przygotowała i wygłosiła referat pt. Obsługa klienta w Urzędzie w czasie pandemii Covid-19dzie Miasta Jelenia Góra, który również zostanie opublikowany w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Obrazek ma charakter ozdobny