Biblioteka Uczelniana


Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane są najczęściej w wersji on-line – zakupione bazy dostępne są na podstawie zarejestrowanej domeny (adresów IP) na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonujących w sieci Uczelni.

Istnieje również możliwość korzystania z baz on-line poza siecią Uczelni. O niezbędne hasła i loginy należy zwrócić się do pracowników Biblioteki Uczelnianej.

CZERWIEC 2021

Okładka Info Silesius 34

GRUDZIEŃ 2020

Okładka Silesius INFO nr 33

Academic Search Complete


Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo.

Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

Punkty za publikacje


Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afiliacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka (na podstawie oświadczenia autorskiego).
Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej.
Przydatne linki:

Baza


Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

 • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
 • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium PBN.

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

Informacje / dokumenty


W bazie PBN Polska Bibliografia Naukowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Rodzaj rejestrowanych publikacji

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Importerowi publikacji egzemplarz pokazowy lub jego kopię (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu).

W celu wpisania publikacji do systemu autor zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia. Wzory poniżej:

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

Czasopisma online


Zachęcamy do korzystania z czasopism naukowych, którym MNiSW przyznało punkty w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych. Szczególnie polecamy te, które udostępniają w formie pełnotekstowej wszystkie artykuły. Aby ułatwić Czytelnikom dostęp do poszczególnych czasopism pogrupowano je na obszary tematyczne oraz zamieszczono linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
ZAA – Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik: A Quartely or Language, Literature and Culture http://www.zaa.uni-tuebingen.de
Teaching English with Technology News – IATEFL Poland
PhiN.Philologie im Netz http://www.fu-berlin.de/phin
TESL-EJ http://www.tesl-ej.org/wordpress/
Studia romanica et anglica zagrabienia http://hrcak.srce.hr/
Atlantis. A journal of Spanish association for Anglo-American Studiem http://www.atlantisjournal.org/
Brno Studies in English http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/publikace/bse-plone-verze
NJES. Nordic Journal of English Studies http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/archive
Revista alicantina de estudios ingleses http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174
Shenandoah http://shenandoahliterary.org/

ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA LĄDOWA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Materiales de Construccion http://materconstrucc.revistas.csic.es
Acta Geodynamica et Geomaterialia http://www.irsm.cas.cz
Chalcogenide Letters Chalcogenide Letters
EURASIP Journal on Image and Video Processing http://jivp.eurasipjournals.com/
Journal of Advanced Concrete Technology http://www.jstage.jst.go.jp
Boletim de Ciencias Geodesicas http://ojs.c3sl.ufpr.br
European Journal of Transport and Infrastructure Research http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl
Geodetski List http://hrcak.srce.hr/
Geodetski Vestnik http://geodetski-vestnik.com
Gradevinar http://hrcak.srce.hr
Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung http://www.hywa-online.de
Informes de La Construccion http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Journal of Asian Architecture and Building Engineering https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/
Journal of Hydrology and Hydromechanics http://versita.metapress.com
Journal of the South African Institution of Civil Engineering http://www.scielo.org.za
Materials Science http://www.matsc.ktu.lt
Revista de La Construccion http://www.redalyc.org
Kritische Berichte http://archiv.ub.uni-heidelberg.de
Bauwelt http://www.bauwelt.de
Artificial http://versita.metapress.com
Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning,
Navigation and Beyond
http://mycoordinates.org/
Ecohydrology and Hydrobiology http://ecohydro.pl/
Transport Problems http://www.transportproblems.polsl.pl
Archives of Transport http://versita.com/aot/
Studia Geotechnica et Mechanica http://www.degruyter.com/view/j/sgem
Architecture Civil Engineering Environment http://www.acee-journal.pl/
Architectus http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Architektura Krajobrazu http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/2018
Foundations of Civil and Environmental Engineering http://www.fcee.put.poznan.pl/
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb
Wiadomości Konserwatorskie http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie
Architecturae et Artibus http://aeawa.pb.edu.pl/
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki http://www.kaiu.pan.pl
Roczniki Inżynierii Budowlanej http://www.kfm.po.opole.pl
Budownictwo i Architektura http://www.bc.pollub.pl
Przestrzeń i Forma http://www.pif.zut.edu.pl/
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów
Krajobrazowych
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa
Środowisko Mieszkaniowe http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/

GEOGRAFIA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Ecology and Society

Punkty MNiSW: 40

http://www.ecologyandsociety.org/issues/
Hydrology and Earth System Sciences

Punkty MNiSW: 40

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net

 

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography

Punkty MNiSW: 30

http://www.tellusa.net

 

Polar Research

Punkty MNiSW: 25

http://www.polarresearch.net/
Acta Geographica Slovenica

Punkty MNiSW: 15

http://giam.zrc-sazu.si

 

Atmosfera

Punkty MNiSW: 15

http://www.revistas.unam.mx

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/

 

Geographia Polonica

Punkty MNiSW: 10

http://www.geographiapolonica.pl/

 

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series

Punkty MNiSW: 9

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies

Punkty MNiSW: 7

http://www.iksio.pan.pl

 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Punkty MNiSW: 7

http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/

 

Acta Asiatica Varsoviensia

Punkty MNiSW: 6

http://www.iksio.pan.pl/aav

 

Turyzm / Tourism

Punkty MNiSW: 6

http://www.degruyter.com/view/j/tour
Europa XXI

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/241
Miscellanea Geographica

Punkty MNiSW: 5

http://msg.wgsr.uw.edu.pl/
Prace Geograficzne

Punkty MNiSW: 5

http://www.pg.geo.uj.edu.pl
Przegląd Geograficzny

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/162
Roczniki Bieszczadzkie

Punkty MNiSW: 5

http://www.bdpn.pl
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 5

http://skpzk.czasopisma.pan.pl/
Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie

Punkty MNiSW: 5

http://www.itep.edu.pl
Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum

Punkty MNiSW: 4

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Punkty MNiSW: 4

http://annales.umcs.lublin.pl
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 4

http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Punkty MNiSW: 4

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl
Problemy Klimatologii Polarnej

Punkty MNiSW: 4

http://ocean.am.gdynia.pl/
Studia Quaternaria

Punkty MNiSW: 4

http://www.studia.quaternaria.pan.pl
Acta Geographica Silesiana

Punkty MNiSW: 2

http://www.wnoz.us.edu.pl
Space-Society-Economy

Punkty MNiSW: 2

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl

HISTORIA SZTUKI

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Archivo Espanol de Arte

Punkty MNiSW: 14

http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es
Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de
Anales de Historia del Arte

Punkty MNiSW: 12

http://www.journals4free.com/
Artforum International

Punkty MNiSW: 12

http://www.artforum.com/inprint/section=archive

 

Images re-vues

Punkty MNiSW: 12

http://www.imagesrevues.org/

 

Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi

Punkty MNiSW: 12

http://www.ipu.hr/izdanja/radovi-instituta
International Journal of Education & The Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.ijea.org/articles.html
Locus Amoenus

Punkty MNiSW: 12

http://ddd.uab.cat/record/27
Nineteenth-Century Art Worldwide

Punkty MNiSW: 12

http://www.19thc-artworldwide.org
Papers of Surrealism

Punkty MNiSW: 12

http://www.surrealismcentre.ac.uk
RACAR: Revue d’art canadienne

Punkty MNiSW: 12

http://journals.uvic.ca/
Revue roumaine d’histoire de l’art. Serie Beaux-Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.rrha.istoria-artei.ro
Temes de Disseny TdD

Punkty MNiSW: 12

http://www.raco.cat/index.php
Anuario de estudios atlánticos

Punkty MNiSW: 10

http://mdc.ulpgc.es/aea
Artecontexto

Punkty MNiSW: 10

http://www.artecontexto.com/es
Artigrama

Punkty MNiSW: 10

http://www.unizar.es
Journal of Conservation and Museum Studies

Punkty MNiSW: 10

http://www.jcms-journal.com
National Gallery Technical Bulletin

Punkty MNiSW: 10

http://www.nationalgallery.org.uk
Revista de História da Arte e Arqueologia

Punkty MNiSW: 10

http://www.unicamp.br
Rocznik Historii Sztuki

Punkty MNiSW: 10

http://digi.ub.uni-heidelberg.de
Zeszyty Artystyczne

Punkty MNiSW: 6

http://za.uap.edu.pl/
Wiadomości Konserwatorskie – Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl/
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska.Sectio L. Artes

Punkty MNiSW: 2

http://annales.umcs.lublin.pl/
Aspiracje

Punkty MNiSW: 2

http://www.asp.waw.pl

JĘZYKOZNAWSTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Computational Linguistics

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli
Language Learning & Technology

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://llt.msu.edu/archives/index.html
Modern Language Journal

Punkty MNiSW: 40 pkt

http://www.jstor.org/journals/00267902.html
Journal of Literacy Research

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://jlr.sagepub.com/content/current
Lexikos

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://lexikos.journals.ac.za

 

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publication
Ibérica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.aelfe.org
Language and Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ling.sinica.edu.tw
Linguistica Uralica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.kirj.ee

 

Onomázein : Revista de Lingüística, Filología y Traducción

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.onomazein.net
Porta Linguarum

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ugr.es/~portalin/
Poznan Studies in Contemporary Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://wa.amu.edu.pl/psicl/Back_issues

 

RLA : Revista de Lingüística Teórica y Aplicada

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.scielo.cl
Romanticism on the Net

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.erudit.org/revue/ravon/

 

Studies in African Linguistics

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.elanguage.net
CALICO Journal

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://journals.sfu.ca/CALICO
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html

 

Didactica (Lengua y Literatura)

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive
English for Specific Purposes World

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://esp-world.info/
Image (&) Narrative

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.imageandnarrative.be/
JOSTRANS, the Journal of Specialised Translation

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.jostrans.org/archive.php
Journal of Intercultural Communication

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.immi.se/intercultural/
L1 Educational Studies in Languages and Literature

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://l1.publication-archive.com/start
Le simplegadi

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://all.uniud.it/simplegadi/
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Linguistik Online

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.linguistik-online.de/
Metaphorik.de

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.metaphorik.de/
New Voices in Translation Studies

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.iatis.org/index.php
Orbis Tertius

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar
PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://web.fu-berlin.de/phin/
Revista de Literatura

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura
SKY Journal of Linguistics

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.ling.helsinki.fi/sky/skyjol-en.shtml
Traitement Automatique des Langues

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.atala.org
Translatio

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/
ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://alsic.revues.org/
Anuario de Estudios Filológicos

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://dialnet.unirioja.es
Argumentum (online)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://argumentum.unideb.hu/
Baltistica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken – journal on children’s literature research

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive
Bohemistyka

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.bohemistyka.pl/
Bulletin Suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://doc.rero.ch/record/11876?ln=fr
Círculo de lingüística aplicada a la comunicación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/info.htm
CLCWeb: Comparative Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/
Creolica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.creolica.net/
Folia onomastica Croatica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr
Gesprachsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/
Interlitteraria

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/
Intralinea

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.intralinea.it/
Jazykovedný časopis (Philological Journal)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/
Jelenkor

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.jelenkor.net/archivum
Kwartalnik Neofilologiczny

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://kn.czasopisma.pan.pl/
Langage et société

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.revues.msh-paris.fr
Lingua Posnaniensis

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/linpo
Linguistica Pragensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literatüra

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literatura.flf.vu.lt/
Lodz Papers in Pragmatics

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/lpp
Magyar Nyelv

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://epa.oszk.hu/html/
Magyar Nyelvőr

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm
Nordlyd : Tromso University Working Papers on Language & Linguistics / Institutt for Sprak og Litteratur, Universitetet i Trompo

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619
Philologia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.philologia.org.rs
Post-Colonial Text

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://postcolonial.org/index.php/pct
Quaderns: Revista de traducció

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ddd.uab.cat/record/40
Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/
Research in Language

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Revista Chilena de Literatura

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.scielo.cl/
Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://polipapers.upv.es/
Ruch Literacki

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rl.czasopisma.pan.pl/
Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sdutsj.edus.si/
Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e Interpretación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://revistaseug.ugr.es/
Slavica TerGestina

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://slavica-ter.org
Stem-, spraak- en taalpathologie

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rjh.ub.rug.nl/sstp/issue/archive
Studia islamica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.studiaislamica.com/
Studia Rossica Posnaniensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl
Studies in Logics, Grammar and Rethoric

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://logika.uwb.edu.pl/studies/
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la

Société Finno-Ougrienne

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sgr.fi/susa/
Suvremena lingvistika

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.ceeol.com/
Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm
Tidskrift för Litteraturvetenskap

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl
Tropelías

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://zaguan.unizar.es
Porównania

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Etnolingwistyka

Punkty MNiSW: pkt

http://dlibra.umcs.lublin.pl
Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos

Punkty MNiSW: pkt

http://www.itinerarios.uw.edu.pl/
Neophilologica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.sbc.org.pl/
Psychology of Language and Communication

Punkty MNiSW: pkt

http://plc.psychologia.pl/
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.filg.uj.edu.pl
Synergies Polotne

Punkty MNiSW: pkt

http://gerflint.eu/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rusinst.uni.lodz.pl
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ptj.civ.pl
Colloquia Germanica Stetinensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl
Investigationes Linguisticae

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Multicultural Shakespeare

Punkty MNiSW: pkt

http://www.degruyter.com/view/j/
Postscriptum Polonistyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://postscriptum.us.edu.pl/
Romanica Silesiaka

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ceeol.com
Silva Iaponicarum

Punkty MNiSW: pkt

http://www.silvajp.amu.edu.pl/
Studies in Polish Linguistics

Punkty MNiSW: pkt

http://www.wuj.pl
Acta Polono-Ruthenica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/
Kultura i Historia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
Studia Wschodniosłowiańskie

Punkty MNiSW: pkt

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Punkty MNiSW: pkt

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
Prace Językoznawcze

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
Rocznik Komparatystyczny

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl/
Studia Germanica Posnaniensia

Punkty MNiSW: pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl/
Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekstualia.pl/
Colloquium

Punkty MNiSW: pkt

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/
Lingua ac Communitas

Punkty MNiSW: pkt

http://www.lingua.amu.edu.pl/
Studia Europaea Gnesnensia

Punkty MNiSW: pkt

http://steurgn.pl/
Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pan-ol.lublin.pl/
Tekst i Dyskurs

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekst-dyskurs.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia. International English Studies Journal

Punkty MNiSW: pkt

http://www.univ.rzeszow.pl
Acta Philologica

Punkty MNiSW: pkt

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/
Facta Simonides

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pwszzamosc.pl
Geografický časopis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.journals4free.com
Linguae Mundi

Punkty MNiSW: pkt

http://wsjo.pl/linguaemundi/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne

Punkty MNiSW: pkt

http://ifo.ajd.czest.pl/studianeo/
Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Punkty MNiSW: pkt

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty

Punkty MNiSW: pkt

http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php
Italica Wratislaviensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.marszalek.com.pl/
Symbolae Europaeae

Punkty MNiSW: pkt

http://in.tu.koszalin.pl/
Konteksty Kultury

Punkty MNiSW: pkt

http://kontekstykultury.kn.edu.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/

KOSMETOLOGIA

Tytuł czasopisma Wejście
Cabines www.cabines.pl

 

Dermatologia Estetyczna http://www.activ-press.2a.pl

 

Kosmetologia Estetyczna http://kosmetologiaestetyczna.com/

 

Beauty Forum http://www.beauty-forum.com.pl/

 

Dermatologia i Kosmetologia http://www.medph.pl

 

Uroda i Medycyna http://www.spaeden.pl/

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia http://www.estetologia.pl/

 

 Magazyn Kosmetyki http://www.magazynkosmetyki.pl/magazyn_kosmetyki.php

 

LesNouwelesEstetiques www.lne.pl

 

Ekspert AntiAging http://www.derma-news.pl/ekspert/02.htm

 

LOGISTYKA

 

 

Tytuł czasopisma
Wejście
Log Forum www.logforum.net/pl
Logistyka Odzysku logistyka-odzysku.pl
Logistic and Transport www.logistics-and-transport.eu/pl/o-czasopismie/aktualny-numer
Management and Production Engineering Review www.mper.org/mper
Nowoczesny Magazyn nm.pl
Organizacja i Zarządzanie www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx
Problemy Jakości www.problemyjakosci.com.pl
Przedsiębiorczość i Zarządzanie piz.san.edu.pl/index.php?id=10
Studia Miejskie www.studiamiejskie.uni.opole.pl
Transport Problems www.transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx
Transport i Komunikacja www.kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport Samochodowy www.its.waw.pl/transportsamochodowy
Transport i Spedycja magazyn-tis.pl/wydania/1/
Zarządzanie Przedsiębiorstwem www.zp.ptzp.org.pl/czasopismo
ABC Jakości http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-cbfbd2c3-cb7f-4c80-b695-fc9799ab440b
Bezpieczeństwo w Logistyce http://tsl-manager.pl/
Eurologistics http://www.eurologistics.pl/
Gospodarka Materiałowa i Logistyka http://www.gmil.pl/
Logistyka http://www.czasopismologistyka.pl/
Logistyka Produkcji http://eurologistics.pl/logistyka-produkcji/prasa-i-archiwum/
Marketing i Rynek http://www.marketingirynek.pl/archiwum
Opakowanie http://www.sigma-not.pl/czasopisma-42-czasopisma-wielobranzowe-opakowanie.html
Problemy Transportu i Logistyki http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
Quality. Production. Improvement https://www.qpi-journal.pl/
Research in Logistics & Production http://www.research.logistyka-produkcja.pl/
Towaroznawcze Problemy Jakości http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/
Transport Economics and Logistics http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil
Transport i Komunikacja http://kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport, Logistyka, Porty http://sitkszczecin.org.pl/index.php/czasopismo-transport-logistyka-porty
Transport Problems http://transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx

PIELĘGNIARSTWO

Tytuł czasopisma wejście
Anestezjologia, Intensywna Terapia https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/issue/current
American Journal of Medicine http://www.amjmed.com/
American Journal of Obsterics and Gynecology http://www.ajog.org/
Anestezjologia i Ratownictwo http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/
European Journal of Internal Medicine https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-internal-medicine
Fizjoterapia Polska http://fizjoterapiapolska.pl/
Geriatria http://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/
Ginekologia Polska https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/issue/view/3944
Healt Problems of Civilization https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99
Internal medicine Journal http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1445-5994
Journal of Advanced Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648
Journal of Medical Ethics http://jme.bmj.com/
Kardiologia Polska https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/issue/current
Medycyna Manualna http://www.ptmm.pl/content/section/5/50/
Medycyna Paliatywna https://www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_Paliatywna-59
Obsterics, Gynaecology and Reproductive Medicine http://www.obstetrics-gynaecology-journal.com/
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja http://www.ortopedia.com.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=886707
Pediatria Polska https://www.journals.elsevier.com/pediatria-polska/
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/home/
Pielęgniarstwo Polskie http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/
Pielęgniarstwo XXI wieku http://www.piel21w.umlub.pl/
Problemy Pielęgniarstwa https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa
Psychiatria Polska http://www.psychiatriapolska.pl/51-1.html
Psychogeriatria Polska http://www.fozp.org.pl/index.php?p=97
Psychoterapia http://www.psychoterapiaptp.pl/
Reumatologia https://www.termedia.pl/Journal/Reumatologia-18
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia http://www.tuiw.pl/index.php/aktualny-numer
Zakażenia http://www.zakazenia.org.pl/
Zdrowie Publiczne http://www.pjph.eu/

PRAWO I ADMINISTRACJA

Tytuł czasopisma
Wejście
Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Biuletyn Prawny KGP
Archiwum Kryminologii
Folia Iuridica Wratislaviensis
Forum Prawnicze
Prokuratura i Prawo
Prawo Pomocy Publicznej http://prawopomocypublicznej.pl/index.php?id=219
Studenckie Zeszyty Naukowe
Studia Prawnicze i Administracyjne
Wiedza Prawnicza
Prawo i więź https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia http://kpse.pl/
Kontrola Państwowa https://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/
Samorząd Terytorialny od 1991 roku
/korzystaj w Uczelni lub po uzyskaniu dostępu on-line z Biblioteki Uczelnianej/
Roczniki – LEX
Państwo i Prawo od 1990 roku
/korzystaj w Uczelni lub po uzyskaniu dostępu on-line z Biblioteki Uczelnianej/
Roczniki – LEX
Przegląd Prawa Publicznego od 2009 roku
/korzystaj w Uczelni lub po uzyskaniu dostępu on-line z Biblioteki Uczelnianej/
Roczniki – LEX
Review of European and Comparative Law od 2015 roku
/korzystaj w Uczelni lub po uzyskaniu dostępu on-line z Biblioteki Uczelnianej/
Roczniki – LEX
Inne /korzystaj w Uczelni lub po uzyskaniu dostępu on-line z Biblioteki Uczelnianej/ Roczniki – LEX

Wiley-Blackwell


Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell.

Z bazy czasopism Wiley-Blackwell można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://onlinelibrary.wiley.com/

Web of Knowledge


Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.
Z bazy można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.
Wejście do bazy  

 

Springer


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer.

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów).

Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

Z bazy czasopism SPRINGERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

Zapraszamy także do korzystania z ponad 23 000 książek elektronicznych wydawnictwa  Springer. 
Aktualnie dostępna kolekcja obejmuje: 

 • 3 009 tytułów wydanych w roku 2005,
 • 9 983 anglojęzyczne tytuły opublikowane w latach 2009-2011,
 • 58 wydawnictw encyklopedycznych,
 • 26 serii książkowych

Aby skorzystać z bazy należy wejść na platformę SpringerLink.