CELE I ZAKRES DZIAŁAŃ PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, na wałbrzyskiej PWSZ utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 1 października 2020 r. funkcję tą pełni mgr inż. Ewa Dziubak, wykładowca Instytutu Społeczno-Prawnego.

Cele Pełnomocnika:
Nadrzędnym celem działalności Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, a nawet sportowym naszej uczelni. Nie chodzi tu o tworzenie przywilejów, ale o wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności i pozostałych studentów, od momentu postępowania rekrutacyjnego, aż po zdobycie pracy przez absolwenta. W tym celu konieczne jest działanie zmierzające do likwidacji barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie w PWSZ.

Zakres zadań:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
 2. Pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
 3. Usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób niepełnosprawnych.
 5. Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 7. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej.
 8. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz.
 10. Stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 11. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach oraz seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności.

Szczegółowe zadania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych opisano w REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.