FAQ – wyjazdy na praktyki


Kiedy odbywa się rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2020/2021 trwa do 31. stycznia 2021. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

Kto może ubiegać się o zakwalifikowanie na wyjazd na praktyki?

Każdy student PWSZ AS, który w momencie wyjazdu nie przebywa na urlopie dziekańskim i nie jest urlopowany.

Na jaki okres można wyjechać?

Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy. Planowany okres finansowania praktyk wynosi 2 do 3 miesięcy. W przypadku przedłużenia przez studenta praktyki pierwotnie deklarowanej na 2 miesiące i braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje możliwość przedłużenia pobytu bez środków finansowych (tzw. „dofinansowanie zerowe”). Studentów kontynuujących praktyki z „dofinansowaniem zerowym” obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za granicą. Możliwe jest również realizowanie wyjazdów łączonych (studia + praktyki), w wymiarze maksymalnie 6 miesięcy studiów (semestr akademicki) i maksymalnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies).

W momencie zakwalifikowania na wyjazd na praktyki byłem/am studentem/studentką PWSZ AS, ale w momencie odbywania praktyk będę już absolwentem/absolwentką. Czy mogę mimo wszystko wyjechać na praktyki?

Tak. Absolwenci PWSZ mogą realizować praktykę w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów, tj. od daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Pobyt za granicą musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów, jednak nie później niż 30.09.2021 roku. Aby osoba ubiegająca się mogła zrealizować praktykę jako absolwent musi zostać zrekrutowana na ostatnim roku studiów.

W jakim kraju i uczelni można zrealizować wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Lista instytucji partnerskich PWSZ AS wraz z listą kierunków, których studenci mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki do danej instytucji oraz wymaganą znajomością języka obcego dostępna jest tutaj:

https://www.pwsz.com.pl/uczelnie-partnerskie/

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji praktyki w innej instytucji z kraju programu Erasmus+ poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki.

Chciałbym/chciałabym wyjechać na praktykę zagraniczną do instytucji spoza listy instytucji partnerskich PWSZ AS. Jak mogę znaleźć odpowiednie dla mnie miejsce realizacji praktyk?

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów to np.:
Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/
Praktyki dla studentów: ErasmusIntern platform, http://erasmusintern.org/
JOE+ Job Of­fer Exchange plat­form of LEO-NET: https://leonet.joeplus.org/en/
Eurasmus: http://eurasmus.com/en/
Praxis: http://www.praxisnetwork.eu/
ONECO: https://www.oneco-internships.org/
praktyki w języku niemieckim: https://jobboerse.oth-regensburg.de/

Mam już za sobą jeden wyjazd zagraniczny na studia/praktyki. Czy mogę wyjechać ponownie?

Tak, o ile nie zostanie przekroczony łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki), który wynosi 12 miesięcy dla danego cyklu kształcenia (tj. 12 miesięcy dla studiów pierwszego stopnia i dodatkowo 12 miesięcy dla studiów drugiego stopnia). Limit możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów miesięcy obejmuje również poprzednie wyjazdy w ramach programu Erasmus+, Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus.

Jak aplikować o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Działu Nauczania i Sprawa Studenckich (pok. 26). Student wypełnia całą pierwszą stronę oraz na drugiej stronie rubryki „Działalność studencka” oraz „Informacje o poprzednich wyjazdach”. Jeżeli przy wypełnianiu rubryki „Działalność studencka” na którekolwiek z pytań student odpowiedział „TAK”, przed dostarczeniem formularza do DNiSS student musi uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki i podpisu Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rubrykę „Ocena z języka obcego, średnia ocen ze studiów, stypendium” wypełnia pracownik DNiSS. Formularz dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz w internecie na stronie: https://www.pwsz.com.pl/formularze-do-pobrania/.

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd zagranicę?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego mają prawo do otrzymania dodatku socjalnego w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o dodatek socjalny?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania dodatku socjalnego na podstawie informacji o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu przez niego stypendium socjalnego zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

Jestem studentem niepełnosprawnym. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd na Erasmusa?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ mają orzeczony stopień niepełnosprawności otrzymują stypendium wraz z dodatkową kwotą wynikającą z potrzeb osoby niepełnosprawnej z projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o stypendium dla osoby niepełnosprawnej?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania stypendium dla osoby niepełnosprawnej ze środków PO WER na podstawie informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Należy jednak pamiętać, że w dalszej fazie przygotowań do wyjazdu zachodzi potrzeba wypełnienia dokumentów związanych z przyznaniem studentowi dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób dowiem się, czy zostałem zakwalifikowany na wyjazd na praktyki?

Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną kandydat zostanie poinformowany mailowo o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu na praktyki. Co dalej?

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd powinien on skontaktować się z instytucją przyjmująca na praktyki celem uzyskania informacji na temat wymaganych dokumentów oraz działań, które muszą zostać przez niego podjęte (np. wzięcia udziału w procesie rekrutacji w przypadku Job Trust). Dodatkowo wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu będą mieli okazję do zapoznania się z dalszą procedurą związaną z wyjazdem w trakcie specjalnego spotkania informacyjnego z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Jakie dokumenty muszę wypełnić po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do wypełnienia po zakwalifikowaniu na wyjazd jest „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships). Dodatkowo każda instytucja przyjmująca określa odrębnie dokumenty wymagane przez studenta przyjeżdżającego na wymianę. Studenci niepełnosprawni wypełniają również „Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”, w którym uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Uczelnianą Koordynatora Programu Erasmus. Do wniosku należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest „Porozumieniu o programie praktyki” i jak je wypełnić?

„Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą na praktyki, określająca program praktyki oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za jej zaliczenie. Program praktyki określa tabela A (Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise), w której należy wpisać informacje o przewidywanych datach rozpoczęcia i zakończenia praktyki (Planned period of the mobility), nazwie praktyki (Traineeship title), liczbie godzin pracy w tygodniu (Number of working hours per week), szczegółowym programie wraz z zadaniami do wykonania oraz rezultatami, jakie student powinien osiągnąć biorąc pod uwagę uzgodniony tygodniowy wymiar czasu pracy (Detailed programme of the traineeship). W rubryce „Traineeship in digital skills” student zaznacza “yes”, jeśli staż zostanie uznany jako podnoszący kompetencje cyfrowe, natomiast „Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes)” określa wiedzę, umiejętności (teoretyczne i praktyczne) oraz kompetencje, jakie student nabędzie dzięki zrealizowaniu założeń praktyki (czyli efekty kształcenia dla komponentu edukacyjnego, jakim jest praktyka). Na koniec tabeli A student wypełnia plan monitorowania postępów praktyki (Monitoring plan) wskazujący, w jaki sposób i kiedy postępy te będą sprawdzane: przez przedsiębiorstwo / organizację przyjmującą podczas jej trwania, uczelnię wysyłająca, inną (zewnętrzną) instytucję, jeżeli tak zostanie postanowione oraz plan ewaluacji (Evaluation plan), tzn. na jakiej podstawie będą ocenianie efekty praktyki, w tym jakie czynniki/kryteria będą zastosowane do oceny zarówno przebiegu praktyki, jak i efektów kształcenia nabytych przez studenta. Na samym dole student zaznacza swój poziom biegłości językowej w języku (lub poziom, który zobowiązuje się osiągnąć do dnia rozpoczęcia mobilności), w którym realizowana będzie praktyka.
Tabela B określa zobowiązania uczelni wysyłającej odnośnie przyznania odpowiedniej liczby punktów ECTS za praktykę, wpisania praktyki do karty okresowych osiągnięć, suplementu do dyplomu czy dokumentu „Europass – mobilność”, sposobu weryfikacji oceny za praktykę czy zapewnienia studentowi ubezpieczenia. W tabeli B należy zaznaczyć jedną z 3 opcji:
1. Praktyka jest integralną częścią programu kształcenia (obowiązkowa, aby otrzymać kwalifikację (dyplom));
2. Praktyka nie jest obowiązkowa dla kierunku studiów;
3. Praktyka dla absolwentów.
Tabelę B należy wypełnić w porozumieniu z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.
Tabela C określa zobowiązania instytucji przyjmującej w zakresie zapewnienia studentowi nadzoru i opieki merytorycznej, niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia, przyznania dodatkowego wsparcia finansowego oraz wystawienia certyfikatu ukończenia praktyki w przeciągu 5 tygodni od jej zakończenia. Tę część „Porozumienia o programie praktyki” należy wypełnić w porozumieniu z przedstawicielem instytucji przyjmującej.

Co to jest „Europass – mobilność”?

„Europass – mobilność” to dokument, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła za granicą staż lub semestr studiów. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje on, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać. Więcej informacji na temat „Europass – mobilność” można uzyskać na stronie: https://europa.eu/europass/pl/europass-mobility

Dostarczyłem już „Porozumienie o programie praktyki” do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Co dalej?

Uczelniana Koordynator przesyła „Porozumienie o programie praktyki” celem podpisania do instytucji przyjmującej na praktyki. Instytucja przyjmująca powinna przesłać droga mailową (studentowi lub do Koordynator) zaświadczenie o przyjęciu studenta na praktyki. Na jego podstawie uczelnia wysyłająca wystawia zaświadczenie potwierdzające status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego stypendium. Na tym etapie można już planować podróż oraz inne kwestie organizacyjne (np. zakwaterowanie, ubezpieczenie, ewentualna wiza). Przed podpisaniem umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium należy również dostarczyć Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus następujące dokumenty:

– formularz danych bankowych (uwaga: należy podać numer konta walutowego w euro lub w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym w złotówkach)

– oświadczenie o ubezpieczeniu (EKUZ + ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą)

– podanie o dofinansowanie kosztów podróży (jeżeli student się ubiega).

Dodatkowo student powinien mailowo zadeklarować język (język kraju, do którego student wyjeżdża lub język pracy) w ramach platformy Online Lingusitc Support. Wybrany przez studenta język będzie związany z obowiązkowymi testami (pierwszy test – przed wyjazdem i drugi – po powrocie) i nieobowiązkowym kursem językowym (jeżeli wynik pierwszego testu wskaże poziom znajomości językowej niższy niż B1 – automatycznie zostanie studentowi przydzielony kurs online z wybranego języka). Po uzyskaniu od studenta wiadomości z wybranym językiem zostanie mu przesłany link do aktywacji konta na OLS i wypełnienia pierwszego obowiązkowego testu biegłości językowej.

Czy uczelnia wysyłająca pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Nie. W kwestii pomocy w znalezieniu zakwaterowania najlepiej zwrócić się do przedstawiciele instytucji przyjmującej.

Nie posiadam konta walutowego w euro. Czy mogę podać numer konta należącego do kogoś innego, np. mamy?

Nie. Konto musi należeć do wyjeżdżającego studenta.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Tak, przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu oraz okazać kartę EKUZ oraz ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą.

Co to jest i jak uzyskać kartę EKUZ?

Ile wyniesie moje stypendium przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu zagranicą?

Wysokość stypendium jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża student. Lista krajów wraz z przyporządkowanymi kwotami miesięcznego stypendium jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/wyjazdy-na-praktyke/ , a w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym na stronie: https://www.pwsz.com.pl/stypendium-po-wer-2020-2021/ Całkowita kwota stypendium należna studentowi jest wyliczana na podstawie okresu pobytu studenta zagranicą potwierdzonego przez instytucję przyjmującą. W przypadku studentów niepełnosprawnych całkowita kwota to suma ryczałtu na utrzymanie w kraju zagranicznym oraz dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jakich przypadkach zostanie przyznana dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu);
b) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu;
c) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej;
d) niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
e) niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);
f) niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
g) niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

Kiedy podpiszę umowę dotyczącą warunków przyznania stypendium?

Około 2 tygodnie przed wyjazdem zagranicę. Dokładny termin podpisania umowy należy ustalić z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Po przyjeździe na uczelnię przyjmującą okazało się, że nie mogę zrealizować niektórych elementów zaplanowanego programu praktyki. Co mogę zrobić?

Należy nanieść odpowiednie poprawki na drugiej stronie formularza „Learning Agreement for Traineeships” („During the Mobility”). Student musi uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego opiekuna praktyki oraz powiadomić o tym Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus, przesyłając do niej podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie praktyki.

Zmiany w programie praktyki powinny być opisane w tabeli A2 („During the Mobility”). Tabelę A należy pozostawić bez zmian.

Co muszę zrobić celem rozliczenia stypendium programu Erasmus+ po moim powrocie z wyjazdu?

1. Do rozliczenia stypendium niezbędne są:

– wypełnienie drugiego testu biegłości językowej (link do ankiety zostanie wysłany automatycznie z platformy OLS, około 10 dni przed upływem ostatniego dnia mobilności),
– złożenie sprawozdania uczestnika mobilności online (link do ankiety wpłynie automatycznie na maila w ostatnim dniu mobilności),
– dostarczenie podpisanego przez instytucję przyjmującą oryginału certyfikatu o odbyciu praktyki („Traineeship Certificate”)

2. Studenci niepełnosprawni zobowiązani są dostarczyć kartę rozliczenia studenta niepełnosprawnego wraz z dokumentami (rachunki, bilety, itp.) potwierdzającymi koszty rzeczywiste, o które wnioskował w ramach dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Gdzie znajdę więcej informacji o wyjazdach na praktyki i niezbędne druki?

Informacje i druki dostępne są na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/