FAQ – wyjazdy na studia


Kiedy odbywa się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+?

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

Kto może ubiegać się o zakwalifikowanie na wyjazd na studia?

Każdy student PWSZ AS, który w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia oraz nie przebywa na urlopie dziekańskim i nie jest urlopowany.

Na jaki okres można wyjechać?

Minimalny okres stypendium to 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. Możliwe jest również realizowanie wyjazdów łączonych (studia + praktyki), w wymiarze maksymalnie 6 miesięcy studiów (semestr akademicki) i maksymalnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies).

W jakim kraju i uczelni można zrealizować wyjazd w ramach programu Erasmus+?

Lista uczelni partnerskich PWSZ AS wraz z listą kierunków, których studenci mogą ubiegać się o wyjazd do danej uczelni oraz wymaganą znajomością języka obcego dostępna jest tutaj: https://www.pwsz.com.pl/uczelnie-partnerskie/

Mam już za sobą jeden wyjazd zagraniczny na studia/praktyki. Czy mogę wyjechać ponownie?

Tak, o ile nie zostanie przekroczony łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki), który wynosi 12 miesięcy dla danego cyklu kształcenia (tj. 12 miesięcy dla studiów pierwszego stopnia i dodatkowo 12 miesięcy dla studiów drugiego stopnia). Limit możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów miesięcy obejmuje również poprzednie wyjazdy w ramach programu Erasmus+, Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus.

Jak aplikować o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+?

Należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Działu Nauczania i Sprawa Studenckich (pok. 26). Student wypełnia całą pierwszą stronę oraz na drugiej stronie rubryki „Działalność studencka” oraz „Informacje o poprzednich wyjazdach”. Jeżeli przy wypełnianiu rubryki „Działalność studencka” na którekolwiek z pytań student odpowiedział „TAK”, przed dostarczeniem formularza do DNiSS student musi uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki i podpisu Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rubrykę „Ocena z języka obcego, średnia ocen ze studiów, stypendium” wypełnia pracownik DNiSS. Formularz dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz w internecie na stronie: https://www.pwsz.com.pl/formularze-do-pobrania/

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd zagranicę?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego mają prawo do otrzymania dodatku socjalnego w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o dodatek socjalny?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania dodatku socjalnego na podstawie informacji o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu przez niego stypendium socjalnego zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

Jestem studentem niepełnosprawnym. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd na Erasmusa?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ mają orzeczony stopień niepełnosprawności otrzymują stypendium wraz z dodatkową kwotą wynikającą z potrzeb osoby niepełnosprawnej z projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o stypendium dla osoby niepełnosprawnej?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania stypendium dla osoby niepełnosprawnej ze środków PO WER na podstawie informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Należy jednak pamiętać, że w dalszej fazie przygotowań do wyjazdu zachodzi potrzeba wypełnienia dokumentów związanych z przyznaniem studentowi dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób dowiem się, czy zostałem zakwalifikowany na wyjazd na studia?

Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną kandydat zostanie poinformowany mailowo o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu na studia. Co dalej?

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd kontaktujemy go z koordynatorem z uczelni przyjmującej, który poinformuje o niezbędnych do wypełnienia dokumentach wymaganych z jej strony (wraz z podaniem ostatecznego terminu ich dostarczenia) oraz udzieli wszelkich informacji w kwestiach organizacyjnych. Dodatkowo wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu będą mieli okazję do zapoznania się z dalszą procedurą związaną z wyjazdem w trakcie specjalnego spotkania informacyjnego z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Jakie dokumenty muszę wypełnić po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do wypełnienia po zakwalifikowaniu na wyjazd jest „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Dokument ten wraz z „Potwierdzeniem uznania zaliczeń” należy dostarczyć w uprzednio ustalonym terminie do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Dodatkowo każda uczelnia przyjmująca określa odrębnie dokumenty wymagane przez studenta przyjeżdżającego na wymianę. Studenci niepełnosprawni wypełniają również „Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”, w którym uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Uczelnianą Koordynatora Programu Erasmus. Do wniosku należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest „Porozumienie o programie studiów” i jak je wypełnić?

„Porozumienie o programie studiów” to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. W tabeli „Study Programme at the Receiving Institution” należy wpisać przedmioty, które student będzie realizować podczas pobytu zagranicą (lista przedmiotów, spośród których student może dokonać wyboru, jest dostępna na stronie internetowej uczelni przyjmującej lub u jej koordynatora programu Erasmus), natomiast w tabeli „Recognition at the Sending Institution” przedmioty zawarte w programie kształcenia studenta w uczelni wysyłającej w danym semestrze/roku, które zostaną zastąpione przedmiotami zrealizowanymi przez studenta w uczelni przyjmującej i zostaną uznane przez uczelnię wysyłającą, jeżeli student pomyślnie zrealizuje uzgodniony program kształcenia zagranicą. Porozumienie student wypełnia w porozumieniu i współpracy z Instytutowym Koordynatorem ECTS, który swoim podpisem na dokumencie potwierdza, że przedmioty wybrane przez studenta stanowić będą część jego programu studiów w uczelni wysyłającej oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ (tzw. pełna uznawalność akademicka). Analogicznie student wpisuje przedmioty realizowane w uczelni przyjmującej oraz ich odpowiedniki w uczelni wysyłającej w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń”, który podpisuje Instytutowy Koordynator ECTS oraz Dyrektor Instytutu (względnie Zastępca Dyrektora Instytutu odpowiedzialny za dany kierunek).

Kto jest Instytutowym Koordynatorem ECTS na moim kierunku?

Lista Instytutowych Koordynatorów ECTS jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/#1499172945333-cbfaadf1-616a

Ile punktów ECTS muszę uzyskać w trakcie mojego pobytu zagranicą?

Żeby zaliczyć semestr, należy uzyskać 30 punktów ECTS. W razie niedoboru punktów brakujące przedmioty muszą zostać zrealizowane po powrocie na uczelnię macierzystą w ramach różnic programowych, a ten fakt odnotowany w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń”. W tym przypadku liczba punktów ECTS uzyskanych na uczelni przyjmującej nie może być mniejsza niż 16.

Po konsultacjach z moim Instytutowym Koordynatorem ECTS nie udało mi się znaleźć dla niektórych przedmiotów, które są w moim programie studiów w danym semestrze ich odpowiedników na uczelni przyjmującej. Co muszę zrobić?

Przedmioty te powinny zostać wpisane jako różnice programowe w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń” i zaliczone po powrocie na uczelnię macierzystą. Termin zaliczenia różnic programowych wyznacza Dyrektor właściwego Instytutu (względnie Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za dany kierunek). Przedmiotów tych nie należy wpisywać do tabeli „Dane dotyczące odpowiadającym przedmiotom w uczelni macierzystej” oraz do tabeli „Recognition at the Sending Institution” w dokumencie „Learning Agreement Student Mobility for Studies”.

Dostarczyłem już „Porozumienie o programie studiów” oraz „Potwierdzenie uznania zaliczeń” do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Co dalej?

Uczelniana Koordynator przesyła „Porozumienie o programie studiów” celem podpisania do uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca powinna przesłać droga mailową (studentowi lub do Koordynator) zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia („Letter of Acceptance”). Na jego podstawie uczelnia wysyłająca wystawia zaświadczenie potwierdzające status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego stypendium. Na tym etapie można już planować podróż oraz inne kwestie organizacyjne (np. zakwaterowanie, ubezpieczenie, ewentualna wiza). Przed podpisaniem umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium należy również dostarczyć Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus następujące dokumenty:
– formularz danych bankowych (uwaga: należy podać numer konta walutowego w euro lub w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym w złotówkach)
– oświadczenie o ubezpieczeniu (EKUZ + ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą)
– podanie o dofinansowanie kosztów podróży (jeżeli student się ubiega).

Dodatkowo student powinien mailowo zadeklarować język (język kraju, do którego student wyjeżdża lub język, w którym będą prowadzone wykłady) w ramach platformy Online Lingusitc Support. Wybrany przez studenta język będzie związany z obowiązkowymi testami (pierwszy test – przed wyjazdem i drugi – po powrocie) i nieobowiązkowym kursem językowym (jeżeli wynik pierwszego testu wskaże poziom znajomości językowej niższy niż B1 – automatycznie zostanie studentowi przydzielony kurs online z wybranego języka). Po uzyskaniu od studenta wiadomości z wybranym językiem zostanie mu przesłany link do aktywacji konta na OLS i wypełnienia pierwszego obowiązkowego testu biegłości językowej.

Czy uczelnia wysyłająca pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Nie. W kwestii pomocy w znalezieniu zakwaterowania najlepiej zwrócić się do koordynatora z uczelni przyjmującej.

Co to jest i jak uzyskać kartę EKUZ?

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Tak, przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu oraz okazać kartę EKUZ oraz ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą.

Nie posiadam konta walutowego w euro. Czy mogę podać numer konta należącego do kogoś innego, np. mamy?

Nie. Konto musi należeć do wyjeżdżającego studenta.

Ile wyniesie moje stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu zagranicą?

Wysokość stypendium jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża student. Lista krajów wraz z przyporządkowanymi kwotami miesięcznego stypendium jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/wyjazdy-na-studia/ , a w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym na stronie: https://www.pwsz.com.pl/stypendium-po-wer-2020-2021/ Całkowita kwota stypendium należna studentowi jest wyliczana na podstawie okresu pobytu studenta zagranicą podanego przez uczelnię przyjmującą. Zwykle jest to okres trwania semestru lub roku akademickiego w uczelni przyjmującej. W przypadku studentów niepełnosprawnych całkowita kwota to suma ryczałtu na utrzymanie w kraju zagranicznym oraz dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jakich przypadkach zostanie przyznana dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu);

b) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu;

c) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej;

d) niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).

f) niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

Kiedy podpiszę umowę dotyczącą warunków przyznania stypendium?

Około 2 tygodnie przed wyjazdem zagranicę. Dokładny termin podpisania umowy należy ustalić z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Po przyjeździe na uczelnię przyjmującą okazało się, że plan zajęć się zmienił i niektóre przedmioty nie są dostępne. Co mogę zrobić?

Należy nanieść odpowiednie poprawki na drugiej stronie formularza „Learning Agreement for Studies” („During the Mobility”). Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez miejscowego koordynatora programu i Instytutowego Koordynatora ECTS w uczelni wysyłającej oraz podpisane przez nich. Dodatkowo należy wypełnić i przedłożyć (mailowo) do podpisu Instytutowemu Koordynatorowi ECTS i Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora Instytutu nowy dokument „Potwierdzenie uznania zaliczeń”.

 

Spodobało mi się na uczelni zagranicznej i chciałbym przedłużyć pobyt na kolejny semestr. Czy jest to możliwe?

Tak, o ile nastąpi to w ramach tego samego roku akademickiego. Należy wypełnić druk „Podanie o przedłużenie pobytu na kolejny semestr” i przesłać Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus.

Jak nanieść poprawki dotyczące zmian w programie studiów w formularzu „Learning Agreement for Studies”?

W tabeli A2 student wpisuje zmiany w przedmiotach, które student wpisał wcześniej do tabeli A jako przedmioty zawarte w programie kształcenia studenta w uczelni wysyłającej. W tabeli B2 student wpisuje zmiany w przedmiotach, które miał realizować podczas pobytu w uczelni przyjmującej. Przedmioty usunięte z porozumienia student wpisuje do tabeli zaznaczając jednocześnie pole „Deleted component”, natomiast przedmioty dodane w zamian są wpisywane z zaznaczeniem pola „Added component”. W obu przypadkach należy również podac przyczynę zmiany („Reason for change” – patrz legenda) oraz liczbę punktów ECTS.

 

Co muszę zrobić celem rozliczenia stypendium programu Erasmus+ oraz rozliczenia semestru po moim powrocie z wyjazdu?

1. Do rozliczenia stypendium niezbędne są:

– wypełnienie drugiego testu biegłości językowej (link do ankiety zostanie wysłany automatycznie z platformy OLS, około 10 dni przed upływem ostatniego dnia mobilności),

– złożenie sprawozdania uczestnika mobilności online (link do ankiety wpłynie automatycznie na maila w ostatnim dniu mobilności),

– dostarczenie oryginałów dokumentów:

1. „Learning Agreement for Studies” (z ewentualnymi zmianami i nowym „Potwierdzeniem uznania zaliczeń”),

2. Wykaz zaliczeń (tzw. “Transcript of Records” lub “After the Mobility”),

3. Zaświadczenie o długości pobytu (tzw. „Confirmation Letter” – chyba, że dokładna długość pobytu jest wskazana w wykazie zaliczeń – uwaga, daty muszą być jednakowe z datami mobilności wskazanymi w umowach)

4. Aneks do Transcript (student przygotowuje samodzielnie i przedkłada do podpisu zagranicznego koordynatora).

2. Do rozliczenia semestru niezbędne są:

– „Karta okresowych osiągnieć”

– Jeżeli student w „Potwierdzeniu uznania zaliczeń” miał wyznaczone różnice programowe, „Karta różnic programowych”

3. Studenci niepełnosprawni zobowiązani są dostarczyć kartę rozliczenia studenta niepełnosprawnego wraz z dokumentami (rachunki, bilety, itp.) potwierdzającymi koszty rzeczywiste, o które wnioskował w ramach dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać „Confirmation Letter” i „Transcript of Records”?

Dokumenty te są wystawiane przez uczelnię przyjmującą. Celem ich uzyskania należy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus+ po uzyskaniu wszystkich zaliczeń.

Jak wypełnić „Aneks do Transcript”?

W Aneksie należy wpisać wszystkie przedmioty, formę realizacji (wykład, ćwiczenia), liczbę godzin, formę zaliczenia i ocenę i przedstawić do podpisu koordynatora na uczelni przyjmującej.

Jak wypełnić „Kartę okresowych osiągnięć?”

W „Karcie okresowych osiągnieć” student wpisuje wszystkie przedmioty, które zrealizował podczas pobytu zagranicą wraz z ocenami i punktami ECTS i przedkłada do podpisu Instytutowemu Koordynatorowi ECTS, który weryfikuje prawidłowość danych zawartych na Karcie z danymi z wystawionego przez uczelnię zagraniczną transkryptu.

Jak dokonać przeliczenia ocen z uczelni zagranicznej (A-F) na skalę ocen obowiązującą w uczelni wysyłającej (2-5)?

Informacje na temat skali ocen dostępne są na stronie: http://www.pwsz.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/GRADING-SYSTEM.pdf

Gdzie znajdę więcej informacji o wyjazdach na studia i niezbędne druki?

Informacje i druki dostępne są na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/

Jak wypełnić „Kartę różnic programowych”?

„Karta różnic programowych” dotyczy przedmiotów uwzględnionych w „Potwierdzeniu uznania zaliczeń” jako różnice programowe, które student musi zrealizować po powrocie do kraju. Kartę student wypełnia w semestrze, w którym planowana jest realizacja tych przedmiotów wpisując nazwę przedmiotu i liczbę punktów ECTS i przedkłada do podpisu poszczególnym wykładowcom, którzy uzupełniają ją o wyniki zaliczeń/egzaminów.