PO WER


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa realizuje Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie Projektu z UE

I nabór: 964 559, 80 zł

III nabór: 620 519,91 zł

Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta–praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, zachowań i zrozumień, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.
Te wszystkie pożytki powstają w czasie praktyki zawodowej, czyli w środowisku pracy. Wiele efektów kształcenia planowanych w uczelnianych programach kształcenia, szczególnie na profilach praktycznych, może powstać tylko podczas praktyki zawodowej, w takich typach instytucji, w których absolwenci będą podejmować pracę. Dlatego tak ważnym składnikiem programu kształcenia są praktyki zawodowe.
Praktyki zawodowe są najlepszym i zarazem jedynym sposobem na zrealizowanie ważnej części procesu kształcenia, który ma przygotowywać do dobrego wykonywania zawodu. Jeżeli odpowiednio zaplanowaną i dobrze zorganizowaną praktykę zawodową połączy się z praktyczną (aplikacyjną) pracą dyplomową, to dobre przygotowanie do wykonywania zawodu nie pochłonie zbyt dużej części programu kształcenia. Wobec tego w pozostałej części programu kształcenia można umieścić solidne kształcenie o charakterze ogólniejszym, stanowiące bazę do łatwiejszego dokształcania się po ukończeniu studiów jak również przekwalifikowywania się (co oczywiście ma silny pozytywny związek z wysokim stopniem zatrudnialności, zarówno tuż po studiach jak w dalszej perspektywie).
Wobec tego podsumowując powyższe można wymienić następujące ogólne cele praktyk zawodowych zaplanowanych w projekcie:
– Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów.
– Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana).
– Zapoznanie studentów – praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów.
– Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji.
– Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Realizowany w PWSZ Wałbrzych projekt pt. „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” obejmuje organizację płatnych studenckich praktyk zawodowych. W I naborze udział mogą wziąć studenci kierunków: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Filologia, Kosmetologia i Techniki dentystyczne. Natomiast w III naborze studenci kierunków drugiego stopnia: Administracja i Logistyka oraz pierwszego stopnia: Kosmetologia i pedagogika.
Do udziału w projekcie upoważnieni są wszyscy studenci w/w kierunków II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz Regulamin rekrutacji, zakładka: BIP (Ogłoszenia).

W ramach projektu możliwe do sfinansowania są:
a) stypendia dla studentów (wypłacane od 2. do 6. miesiąca praktyk, w łącznej kwocie 11 500,00 zł/studenta),
b) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania, ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp.
c) wynagrodzenie opiekuna studenta ze strony pracodawcy przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
d) wynagrodzenie opiekuna ze strony uczelni przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
e) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów przygotowujących aplikacyjne prace dyplomowe, w maksymalnej kwocie 2000 zł brutto na jednego studenta.