Pomoc materialna – krok po kroku


O jaką formę pomocy materialnej mogę się ubiegać w Uczelni?

Studenci PWSZ AS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

– stypendium rektora;
– stypendium socjalne;
– stypendium dla osób niepełnosprawnych;
– zapomogę.

Studenci mogą ubiegać się o każdą z w/w form pomocy materialnej pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, obowiązującym w danym roku akademickim.

Czy mogę wnioskować o kilka form pomocy materialnej?

Tak, o ile student spełnia przesłanki, o których mowa w Regulaminie pomocy materialnej.

Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium?

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane są w danym roku akademickim na okres:

– 9 miesięcy – od października do czerwca, lub
– 5 miesięcy – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr (np. na kierunkach: BHP, logistyka, techniki dentystyczne).

W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego (np. na kierunku logistyka II stopnia), stypendium rektora jest przyznawane na poszczególne semestry, tj.:
1) w semestrze letnim na 4 miesiące – od marca do czerwca,
2) w semestrze zimowym na 5 miesięcy – od października do lutego.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Jeżeli posiadam tytuł zawodowy licencjata czy mogę ubiegać się o przyznanie stypendium?

Zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomoga:
– przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Czy jeśli powtarzam semestr studiów, czy mogę ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z § 10 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu świadczenia pomocy materialnej nie są przyznawane studentom, którzy posiadają status studenta powtarzającego (czyli powtarzającego kolejny raz semestr/rok studiów).

Co zrobić jeżeli nie mam któregoś z załączników?

W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów (załączników), Uczelniana Komisja Stypendialna, wzywa studenta do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów  w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od odebrania pisemnego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora może otrzymać student, który:
– zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia;
zaliczył przedmioty wynikające z planu studiów danego semestru w sesji podstawowej i tym samym uzyskał wpis na semestr kolejny;
– nie powtarza i/lub nie będzie powtarzał żadnego z przedmiotów (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium;
– nie posiada statusu studenta powtarzającego (tzn. nie powtarza kolejny raz tego samego semestru/roku studiów);
– uzyskał w poprzednim roku akademickim: wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,20) i/lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
– złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi osiągnięcia wskazane we wniosku.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania załączników do wniosku w formie kserokopii zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów itp. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS. Oryginały zaświadczeń należy przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Jakie osiągnięcia są brane pod uwagę do stypendium rektora?

Przykładowe osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe:

Osiągniecia naukowe – publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym
– czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster), z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym, z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
– udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji/sympozjum/konwersatorium naukowego
– czynny udział (wystąpienie/poster) w wydarzeniach promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)
– uczestnik projektu badawczego realizowanego (poza obowiązkowym planem studiów) przez koło naukowe
– uczestnik mobilności międzynarodowej
Osiągnięcia artystyczne Zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:
– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)
– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)·   prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:
– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)
– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)
– 3 lub więcej (50 pkt.)
Osiągnięcia

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:
– miejsca medalowe (60 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:
– miejsca medalowe (50 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:
– miejsca medalowe (40 pkt.)
– miejsca 4-8 (30 pkt.)

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium rektora?

Nie, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium nie może ubiegać się o stypendium rektora.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się w dwóch wyznaczonych terminach:

  1. termin pierwszy – do 30 października 2020 roku,
  2. termin drugi – do 15 marca 2021 roku – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego?

O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać się student, który:
–  posiada status studenta PWSZ (a zatem już od 1 semestru studiów), z tym, że świadczenia socjalne nie są przyznawane tym studentom pierwszego roku studiów, którzy nie podpisali ślubowania (DNiSS, budynek A, pok. 25);
– nie powtarza semestru/roku studiów (nie oznacza to, że nie może realizować  deficyt/ów);
– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
–  gdy dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora na rok akademicki 2020/2021, czyli 1050 złotych na osobę.

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Tak, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium może ubiegać się o stypendium socjalne.

Czy osoba powtarzająca semestr może otrzymać stypendium socjalne?

Student powtarzający semestr posiada status studenta powtarzającego, zatem w świetle Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych nie może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne?

Ubiegając  się o stypendium socjalne, należy złożyć wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów) wraz z załącznikami obrazującymi sytuację finansową studenta: Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom paragraf 16, pkt. 1.

Rodzaje i liczba załączników dołączonych do wniosku są uzależnione od rzeczywistej sytuacji finansowej studenta.

Czy załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego muszę złożyć w oryginale?

W oryginale należy przedłożyć:
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta;
– zaświadczenie studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok;
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 rok, studenta;
– zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 roku członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód.

Pozostałe dokumenty (wskazane w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów paragraf 16, pkt. 1), obrazujące indywidualną sytuację finansową należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii dokumentów, a ich oryginały przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania kserokopii dokumentów. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości?

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student, który:
1) tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 70;
2) jest sierotą – wówczas do wniosku należy dołączyć akt/akty zgonu rodzica/rodziców i dokumenty potwierdzające wychowanie w pieczy zastępczej lub wychowanie w domu dziecka.

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
1) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, lub
2) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
3) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w wyniku:
– nieszczęśliwego wypadku;
– urodzenia dziecka;
– nagłej i/lub poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
– śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
– klęski żywiołowej (np. pożar, powódź).

Uwaga: z tytułu jednego zdarzenia  można otrzymać tylko jedną zapomogę.
Wniosek ze wskazaniem jednego zdarzenia  losowego student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium socjalne/ stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomogę?

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie całego roku akademickiego.
Wniosek o zapomogę losową student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

W jaki sposób dowiem się, czy otrzymam stypendium?

Uczelniana Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosków stypendialnych przygotowuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostaną wydane w wyznaczonym terminie w DNiSS – pok. 24 i/lub 26 (przybliżony termin to koniec listopada-początek grudnia).

Decyzje odmowne są wysyłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeszcze w listopadzie).

Kiedy nastąpi wypłata stypendium?

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów wypłacane są co miesiąc, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym przysługuje świadczenie.
Świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez studenta we wniosku o przyznanie świadczenia.
Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik i listopad w roku akademickim 2020/2021 może nastąpić nie później niż w terminie do 15-stego grudnia.
Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest pod warunkiem odebrania przez studenta decyzji w tej sprawie (DNiSS, budynek A, pok. 24 i/lub 26).

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu?

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępny jest na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/regulamin-2/

Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/wzory-dokumentow/

Ponadto informacji w sprawie stypendiów udziela:
– pani Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, pok. 24
tel. 74 6419225, email: jaugustyniak@pwsz.com.pl
Dyżury:
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: godz. 9.00-15.00
sobota: godz. 7.30-13.30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych