Pomoc materialna w roku akademickim 2021/2022


  1. Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się tylko w dwóch wyznaczonych terminach:
  • termin pierwszy – corocznie do 20 października,
  • termin drugi – corocznie do 15 marca – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.
  1. Jeżeli dzień 20 października lub 15 marca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na następujący po nim dzień roboczy.
  2. Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie roku akademickiego.
  3. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych po upływie terminów wskazanych w ust. 2, student otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez studenta, po upływie terminów wskazanych w ust. 2, uzależnione jest od tego, czy w puli środków przeznaczonych na stypendium, o które ubiega się student, pozostały środki pieniężne do rozdysponowania.