Procedura recenzowania publikacji, obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Procedura recenzowania publikacji,
obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 1. Autor/autorzy oraz recenzent/recenzenci w swoich działaniach kierują się obowiązującymi w Wydawnictwie Zasadami etyki publikacyjnej.
 2. Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografia naukowa (i rozdziałów jako rozdziały w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.
 3. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dbając o jakość publikacji obligatoryjnie wprowadza obowiązek recenzowania wszystkich prac złożonych do druku.
 4. Recenzentem jest osoba niezależna, spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentująca dziedzinę nauki spójna z tematyką publikacji/artykułu, niezatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 5. Liczba recenzentów uzależniona jest od rodzaju publikacji; dla jednego artykułu – jeden recenzent, dla monografii – dwóch recenzentów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednego recenzenta).
 6. Recenzje są anonimowe, dane autora/autorów są utajnione.
 7. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.
 8. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na właściwym arkuszu recenzji.
 9. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.
 10. W przypadkach pozytywnych recenzji z uwagami, autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do udzielenia odpowiedzi i naniesienia korekt w terminie wskazanym w Procedurze wydawniczej.
 11. Jednoznacznie negatywna recenzja może być podstawą do odrzucenia publikacji lub przekazania jej do kolejnego recenzenta.
 12. Po stwierdzeniu, że dzieło otrzymało pozytywne recenzje, a wszystkie uwagi/sugestie zostały uwzględnione przez autora/autorów, Wydawnictwo zawiera z autorem/autorami Umowę wydawniczą.
 13. Autor/autorzy może/mogą przekazać sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji (układ typograficzny książki, projekt okładki, inne).