Zasady przyjęć na studia dla cudzoziemców i odpłatności


Studia I stopniaStudia II stopnia

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 12  uchwały rekrutacyjnej (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej ustawy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp.

Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

x

x

2.

Architektura wnętrz

x

x

3.

Dietetyka

x

x

4. Filologia *

x

x

5. Kosmetologia

x

x

6.

Logistyka

x

x

7.

 Pedagogika

x

x

Pielęgniarstwo

x

9. Techniki dentystyczne

x

10. Zarządzanie

x

x

11. Grafika użytkowa z reklamą **

x

x

12. Ochrona klimatu i środowiska**

x

x

* Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalność filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).
** Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSZ.

Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp.

Nazwa kierunku

Forma studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Logistyka

X

X

3.

Ochrona klimatu i środowiska*

X

X

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

5) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN.

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH (CUDZOZIEMCY)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH (CUDZOZIEMCY)

Rekrutacja na studia

Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pokój 12 lub 24

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku 9.00-15:00

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022:

1) 01.06.2021-27.07.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 28.07.2021 – 29.07.2021 – przygotowanie listy osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 30.07.2021 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 31.07.2021-20.09.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 21.09.2021-22.09.2021 – przygotowanie listy osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 23.09.2021 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (Logistyka II stopnia):

1) 10.01.2022-10.02.2022 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 11.02.2022 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 11.02.2022 – ogłoszenie wyników.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 


 1. Dla cudzoziemców, nie wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozpoczynających kształcenie na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022, ustala się opłaty w następującej wysokości:

Kierunek

Rok studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata roczna Opłata semestralna Opłata

roczna

Opłata semestralna

Studia pierwszego stopnia

Administracja I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Architektura wnętrz  I 5500,00 zł 2750,00 zł 5500,00 zł 2750,00 zł
II 5700,00 zł 2850,00 zł 5700,00 zł 2850,00 zł
III 5000,00 zł 2500,00 zł 5000,00 zł 2500,00 zł
Dietetyka I 4300,00 zł 2150,00 zł 4300,00 zł 2150,00 zł
II 4500,00 zł 2250,00 zł 4500,00 zł 2250,00 zł
III 4700,00 zł 2350,00 zł 4700,00 zł 2350,00 zł
Filologia (angielska)  I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3900,00 zł 1950,00 zł 3900,00 zł 1950,00 zł
III 4100,00 zł 2050,00 zł 4100,00 zł 2050,00 zł
Kosmetologia  I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Logistyka I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Pedagogika   I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3900,00 zł 1950,00 zł 3900,00 zł 1950,00 zł
III 4100,00 zł 2050,00 zł 4100,00 zł 2050,00 zł
Pielęgniarstwo I 9600,00 zł 4800,00 zł
II 10200,00 zł 5100,00 zł
III 10800,00 zł 5400,00 zł
Techniki dentystyczne I 10000,00 zł 5000,00 zł
II 10625,00 zł 5312,50 zł
III 11250,00 zł 5625,00 zł
IV 4000,00 zł
Zarządzanie I 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
II 4200,00 zł 2100,00 zł 4200,00 zł 2100,00 zł
III 4400,00 zł 2200,00 zł 4400,00 zł 2200,00 zł

Studia drugiego stopnia

Administracja I 3900,00 zł 1950,00 zł 3900,00 zł 1950,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
Logistyka I 3900,00 zł 1950,00 zł 3900,00 zł 1950,00 zł
II 1950,00 zł 1950,00 zł

2. Dla cudzoziemców (studentów IV roku studiów) realizujących kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022 ustala się opłaty w następującej wysokości:

Kierunek

Opłata semestralna za usługi edukacyjne 
IV rok  

– studia stacjonarne

IV rok  

– studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia
Logistyka 1800,00 zł 1400,00 zł
Techniki dentystyczne 3800,00 zł 3800,00 zł

Uchwała rekrutacyjna 2021/2022:

Uchwała nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 74/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 21/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022
 1. Kiedy prowadzona jest rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022?

Rekrutacja trwa od 10.06.2021 do 27.07.2021. W tym czasie kandydat musi zarejestrować się w systemie rekrutacji, dokonać opłaty rekrutacyjnej i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 30.07.2021. Dodatkowo, jeżeli limit miejsc na poszczególnych kierunkach nie zostanie osiągnięty, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 31.07.2021 do 20.09.2021. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 23.09.2021.

 1. Jak zarejestrować się w systemie rekrutacji?

System rekrutacji wraz z filmem instruktażowym dostępny jest tutaj: https://www.pwsz.com.pl/rekrutacja/

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.

 1. Jak zapłacę opłatę rekrutacyjną?

Przelewem na konto uczelni: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

 1. Dokonam przelewu za opłatę rekrutacyjną z banku zagranicznego. Jakie są numery numer IBAN i kod SWIFT banku obsługującego uczelnię?

Numer IBAN to PL 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393. Kod SWIFT banku to ALBPPLPW (lub w formacie  11 znaków ALBPPLPWXXX).

 1. Dokonałem przelewu za opłatę rekrutacyjną, ale chciałbym zrezygnować ze studiów. Czy opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?

Opłata zostanie zwrócona, jeżeli rezygnacja (wniosek o zwrot opłaty) wpłynie przed rozpoczęciem prac Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Dokonałem przelewu za opłatę rekrutacyjną, ale studia na moim kierunku nie zostały uruchomione z powodu braku wystarczającej liczby chętnych. Czy opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?

Tak, na pisemny wniosek kandydata.

 1. Ile wynosi opłata za semestr/rok studiów na moim kierunku?

Opłaty za rok/semestr studiów na poszczególnych kierunkach są ustalone przez rektora i opublikowane na stronie internetowej uczelni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 1. Kto jest zwolniony z opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych?

– obywatele państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinu oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce

– cudzoziemcy z prawem do pobytu stałego na terenie Polski i rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej

– cudzoziemcy z prawem do pobytu czasowego celem połączenia się z rodziną lub prawem pobytu czasowego jako członek rodziny zamieszkujący w Polsce wspólnie z pracownikiem migrującym

– cudzoziemcy ze statusem uchodźcy lub korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terenie Polski

– cudzoziemcy z potwierdzoną certyfikatem znajomością języka polskiego na poziomie C1

– posiadacze Karty Polaka

– członkowie rodziny (małżonek, ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka) Polaka mieszkającego na terytorium Polski

– cudzoziemcy z prawem do pobytu czasowego lub wizą krajową celem prowadzenia badań naukowych.

 1. Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia?

– wydrukowany kwestionariusz kandydata generowany na koniec rejestracji w systemie rekrutacji online

– kopia świadectwa dojrzałości (rekrutacja na studia I stopnia) lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (rekrutacja na studia II stopnia); jeżeli świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów zostały uzyskane zagranicą, powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate i European Baccalaureate)

– w przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało uzyskane zagranicą, potwierdzenie uznania świadectwa w polskim systemie oświaty (rekrutacja na studia I stopnia)

– fotografia 35x45mm

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni)

– w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłat za zajęcia dydaktyczne na studia, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego, Karta Polaka itp.).

UWAGA: wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Kiedy moje świadectwo/dyplom powinno zostać zalegalizowane, a kiedy opatrzone apostille?

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu wydanego w innym państwie i obowiązuje w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r.).
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej, legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw Konwencji Haskiej jest dostępna na stronie: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 1. Gdzie mogę zalegalizować moje świadectwo/dyplom?

Świadectwo/dyplom może zostać zalegalizowane przez:

– konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom

– władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom

– placówkę dyplomatyczna lub placówkę konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Gdzie mogę uzyskać apostille dla mojego świadectwa/dyplomu?

Lista instytucji wydających apostille w poszczególnych państwach jest dostępna tutaj (punkt 6 w tabelce): https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 1. Które zagraniczne świadectwa dojrzałości nie wymagają ich uznania w polskim systemie oświaty?

– dokumenty wydane w systemach oświaty następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

– dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie

– dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich.

Jak uzyskać potwierdzenie uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości w polskim systemie oświaty w pozostałych przypadkach, niewymienionych powyżej?

Uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości w polskim systemie oświaty dokonuje kurator oświaty właściwy dla danej uczelni, w tym wypadku Dolnośląski Kurator Oświaty:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36,
fax 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Dokładne informacje na temat procedury uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznanie-lub-potwierdzenie-wyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty .

 1. Jaki dyplom uzyskany na uczelni zagranicznej uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w Polsce?

Dyplom uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został on uzyskany, uprawnia również do podjęcia studiów II stopnia w Polsce. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-ii-stopnia

 1. Mieszkam zagranicą i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem odebrania skierowania na badania. Czy mogę otrzymać skierowanie na badanie drogą mailową?

Tak. Po ukończeniu rejestracji w systemie rekrutacji online należy wysłać maila na rekrutacja@pwsz.com.pl z prośbą o przesłanie skierowania na badania drogą mailową. W mailu należy podać swoje dane osobowe oraz nazwę kierunku studiów.

 1. Gdzie należy dostarczyć wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania i Spraw Studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych (pokój 24 lub 25).

 1. Mieszkam zagranicą i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Czy mogę wysłać dokumenty pocztą?

Tak. Dokumenty należy przesłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
POLAND

 1. Mieszkam poza granicami Polski i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Czy mogę wysłać skany dokumentów mailem/faxem?

W drodze wyjątku dokumenty mogą zostać wysłane mailem lub faxem. Należy jednak pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów np. pocztą tradycyjną.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl