STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO DLA DOKTOR BEATY DETYNY!


STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO DLA DOKTOR BEATY DETYNY ZOSTAŁ NADANY PRZEZ RADĘ DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ W DNIU 14.09.2021 r.

Jest nam miło poinformować, że w dniu 14.09.2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Uchwałą nr 44/2021 nadała dr Beacie Detynie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

W uzasadnieniu napisano, że „Rada Dyscypliny Naukowej (…), po przeanalizowaniu materiału dowodowego i zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, stwierdza, że aktywność naukowa, osiągnięcia naukowe oraz monografia pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr Beacie Detynie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego”.

STRESZCZENIE MONOGRAFII NAUKOWEJ pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020, liczba stron: 360, ISBN: 978-83-7193-735-4):

Analiza literatury, a także przeprowadzone przez autorkę badania w środowisku szpitalnym jednoznacznie wskazują, że koncepcja dojrzałości procesowej w szpitalach jest relatywnie mało rozpoznana. Doniesienia naukowe wskazują na fragmentaryczny, funkcjonalny sposób wykorzystania modeli dojrzałości w tym środowisku. Dominują badania cząstkowe, obejmujące jedynie wybrany obszar działalności szpitala, np. funkcjonujące systemy informacyjne, procesy zarządzania zakupami i dostawami, czy procesy opieki zdrowotnej na oddziałach szpitalnych. Przegląd literatury wskazał także na deficyt rozpatrywania dojrzałości procesowej szpitali w kontekście jej wpływu na jakość usług medycznych.

Pragnąc wypełnić lukę badawczą autorka za cel główny pracy przyjęła zbadanie zależność pomiędzy dojrzałością procesową szpitali, a jakością świadczonych przez nie usług. Realizacja głównego celu pracy wymagała wyznaczenia i osiągnięcia szeregu celów szczegółowych. W pierwszych dwóch rozdziałach monografii usystematyzowana została terminologia w zakresie dojrzałości procesowej szpitali oraz jakości usług medycznych. Przegląd literaturowy uzupełniono o zaproponowane przez autorkę definicje dojrzałości procesowej szpitala, jakości usług medycznych oraz jakości procesów w usługach medycznych. Szczegółowej analizie i ocenie poddano opisane w literaturze modele dojrzałości procesowej, w kontekście ich użyteczności w środowisku szpitalnym. W części empirycznej książki opisano autorski, multidimensional model of process maturity assessment of hospitals – MMPM-H. Jest to narzędzie służące szpitalom do identyfikacji rzeczywistego poziomu rozwoju całej organizacji w kierunku dojrzałości procesowej, pozwalające na weryfikację postępów szpitala w przekształcaniu (doskonaleniu) sposobów i efektów jego działania, w tym jakości usług medycznych. Model ten jest spójny z przygotowanym formularzem ankietowym oceny dojrzałości procesowej. Wartość utylitarną opracowania podnosi zamieszczona w monografii propozycja implementacji proponowanego narzędzia, ze wskazówkami do jego etapowego wprowadzenia, a także przykładowy arkusz ewaluacji poziomu dojrzałości procesowej.

Do podstawowych, potencjalnych korzyści poprawnego wdrożenia i systematycznego wykorzystywania modelu MMPM-H autorka zalicza przede wszystkim lepsze poznanie potencjału szpitala (posiadanych zasobów), zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia, a także zdobycie wiedzy na temat możliwości poprawy efektów prowadzonej działalności, w ramach realizowanych procesów. Kluczowe znaczenie ma również podniesienie świadomości wszystkich pracowników na temat ich roli w procesach, a w efekcie osiąganych przez szpital wyników. Nie jest bowiem powszechna w środowisku szpitalnym świadomość związków pomiędzy zarządzaniem procesowym, a efektywnością placówki, w tym jakością świadczonych usług medycznych

Weryfikacja przyjętych hipotez badawczych wymagała przeprowadzenia badań zależności pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej szpitali (zgodnie z modelem MMPM-H), a jakością usług medycznych. W badaniach aktywnie uczestniczyły 122 szpitale – co stanowi 12,83% szpitali ogólnych, do których skierowano prośbę (online) o wypełnienie formularza ankietowego.  Wszyscy respondenci należą do sieci szpitali, w tym ok. 91% to placówki publiczne, a ok. 9% niepubliczne. Zaprezentowane w książce wyniki statystycznej analizy danych, potwierdzają istotność badanych zależności. Zostały one zweryfikowane przy wykorzystaniu wielu narzędzi: jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), testowania nieparametrycznego, parametrycznej i nieparametrycznej analizy korelacji, a także tradycyjnej analizy dyskryminacyjnej. Główny cel pracy został w pełni zrealizowany – co stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Dyscyplina ta została wzbogacona o wiedzę z zakresu metodyki i wyników oceny dojrzałości procesowej szpitali (ich procesów zarządzania, głównych i pomocniczych), a także w zakresie potwierdzonych statystycznie zależności pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej, a jakością świadczonych przez szpitale usług.

Potwierdzone przyjęte przez autorkę hipotezy (główna i szczegółowe) dają podstawę do tego, aby rekomendować szpitalom działania na rzecz podnoszenia poziomu dojrzałości procesowej. Autorka zdaje sobie sprawę z niewyczerpania w monografii tak złożonej problematyki. Ma jednak nadzieję, że zaprezentowane kwestie i zagadnienia staną się przedmiotem wielu dalszych dyskusji i badań naukowych.

 

DR HAB. BEATA DETYNA – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką, normalizacją i zarządzaniem jakością. Opiekun licznych prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Dominujące obszary badawcze to: zarządzanie jakością w sektorze usług medycznych, w tym pomiar oraz ocena efektywności i jakości procesów; zarządzanie w szkołach wyższych, w tym jakość i efektywność kształcenia oraz pomiar i ocena jakości; społeczno-gospodarczy rozwój miast i regionów, w tym jakość życia, logistyka miasta i regionu; logistyka społeczna; zarządzanie w administracji publicznej, w tym zarządzanie jakością oraz pomiar efektywności zarządzania.

Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz PWSZ AS otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016),  a także kilkanaście nagród rektora PWSZ AS. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora aktywnie uczestniczyła w pracach kilku zespołów badawczych, realizujących projekty finansowane zewnętrznie. Były to m.in.: projekt NCN pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki (2011-2014) oraz projekt w ramach programu „Dialog” MNiSW pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego (2017-2019). W latach 2016-2020 uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu rozwojowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW 2016-2018, Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 r., Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 81, Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). W latach 2016-2018 kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

            Autorka ponad 120 recenzowanych publikacji, w tym: 8 książek, 57 rozdziałów w monografiach (w tym 3 o zasięgu międzynarodowym), 40 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 11 o zasięgu międzynarodowym) oraz 16 monografii jako redaktor. Łączna liczba uzyskanych punktów za publikacje naukowe wynosi obecnie 1364 pkt. (według MNiSW, MEiN); Indeks Hirscha według Google Scholar – 5. Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania oraz monografii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne, instytucjonalne i koncepcje zarządzania (red. B. Detyna, P. Szymaniec). Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS” (dotychczas 10 edycji, w dniach 25-26.11.2021 odbędzie się XI edycja), a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ostatnia V edycja odbyła się 28.05.2021 r.). Propagatorka idei studiów dualnych – zainicjowała prowadzenie studiów w tej formie na kierunku logistyka wspólnie z takimi przedsiębiorstwami jak: NSK (od 2018), Ronal (od 2019), czy PKP Intercity (od 2020). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu POWER pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne! – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (2018-2022). Członkini licznych krajowych i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, w tym:  EUPHA – The European Public Health Association (Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego), Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Klubu Polskie Forum ISO 9000, Lean Highter Education Poland, Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji „MUSEION” w Wałbrzychu.

Z PWSZ AS związana jest od siedemnastu lat – od 27.09.2004 roku. W okresie 2008-2014 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego (IPT). W latach 2016-2017 pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów, a następnie pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2017-2020). W okresie 2010-2020 Członek Senatu PWSZ AS. Aktualnie (od 01.10.2014 r.) dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz kierownik studiów podyplomowych pn. Lean Management. Koordynator współpracy z wieloma interesariuszami zewnętrznymi, w tym Klastrem Edukacyjnym „INVEST in EDU” oraz Związkiem Banków Polskich w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. W dniu 03.08.2019 r. została powołana (jako przedstawiciel szkół wyższych) przez dr Romana Szełemeja, Prezydenta Miasta do Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha (Zarządzenie nr 648/2019).