Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS”


Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” powstało w Instytucie Przyrodniczo – Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu z inicjatywy studentów 2 i 3 roku kierunku Logistyka oraz dr Beaty Detyny, Z – cy Dyrektora IPT.

Misja Koła: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić wizje swojej przyszłości, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji.
 

Koło „EVENTUS” jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności i bezinteresownej aktywności jego członków. Koło działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 81 Rozdz. 6 Statutu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, z dnia 30 maja 2007r. (Uchwała Senatu nr 18/2007).

 

Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w Regionie Wałbrzyskim), a także z Kołami Naukowymi PWSZ AS i  innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności  na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej PWSZ AS oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło „EVENTUS” pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować PWSZ AS.

 

Cele Koła będą realizowane m.in. poprzez:

  1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
  2. prowadzenie badań własnych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
  3. udział w szkoleniach i konferencjach;
  4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
  5. organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
  6. prowadzenie badań własnych oraz publikowanie wyników tych badań;
  7. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej;
  8. organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
  9. współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Członkiem Koła może zostać każdy student, który pragnie się czegoś nowego nauczyć, chce być aktywny i wyrazi wolę uczestnictwa poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Eventus jest dr inż. Andrzej Dyszewski.

Facebook: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Przedsiębiorczości-Eventus-680530251978716/
Strona uczelni: http://www.pwsz.com.pl/studenckie-kolo-naukowe-przedsiebiorczosci-eventus/