Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rekrutacja od 10 sierpnia 2021 r. do 15 października 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.
Planowany termin zakończenia studiów: czerwiec 2022 r.
Czas trwania: rok (2 semestry)
Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 180 godzin
Liczba punktów ECTS: 60
Odpłatność: 2 400 PLN (1 200 PLN za semestr)
Termin rekrutacji: 10 sierpnia-15 października 2021 r.

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy otrzymują: świadectwo ukończenia studiów, uprawniające do pełnienie funkcji starszych inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy i innych jednostkach lub prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie BHP. Studia pozwalają także zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu BHP

Adresatami studiów podyplomowych są osoby zatrudnione w komórkach BHP lub zamierzające podjąć pracę w tych komórkach bhp, menedżerowie, osoby pełniące funkcję społecznych inspektorów pracy, oraz ci, którzy chcą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Więcej informacji:
mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@puas.pl

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy
  2. ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni
  3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 35×45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój 24