Stypendia programu PO WER 2016/2017


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

Program umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

  • Wyjazdy studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (z prawem do dodatku socjalnego) na studia i praktykę

Studentem znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej jest student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. Rok akademicki 2016/2017

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

  • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Dodatkowe dofinansowanie wraz z podstawową kwotą stypendium należną dla danego rodzaju wyjazdu będzie wypłacone z budżetu umowy PO WER.
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa (np. koszty: podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,  wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, specjalnej opieki medycznej, specjalnych materiałów dydaktycznych,  specjalnego ubezpieczenia medycznego).

Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika.

Wniosek o przyznanie zwrotu dodatkowych kosztów musi zostać złożony u koordynatora najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Oceną wniosku zajmuje się Narodowa Agencja (FRSE). Dodatkowo przyznana kwota będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (faktury, rachunki).

Stawki dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017:

Kraj

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (studia)

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (praktyka)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Oświadczenie uczestnika projektu