Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.mapadotacji.gov.pl 

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr projektu : POIS.01.03.01-00-0170/16

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 2 687 046,58 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1 920 222,25 PLN, w tym:

Maksymalne dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020: 1 632 188,91 PLN

Okres realizacji Projektu : od 1 marca 2016 r. do 30 listopad 2018 r.

Cel Projektu :

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w  obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez ten obiekt, obniżając tym samym jego energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty jego utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym) i w sposób znaczący odciążając budżet Uczelni, jak również poprawiając jakość życia mieszkańców okolicy, w której obiekt ten jest zlokalizowany. Dlatego też, głównym celem niniejszego projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu poprzez dążenie do zmniejszenia zużycia przez obiekt ten energii cieplnej i osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego w zakresie ochrony powietrza. Celami szczegółowymi będą:

 • obniżenie rocznych kosztów ogrzewania obiektu
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez obiekt, w tym ograniczenie emisji CO2
 • podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym poprawa warunków kształcenia studentów oraz pracy personelu Uczelni.

Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące długofalowe efekty społeczno-gospodarcze w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

 • obniżenie energochłonności sektora publicznego,
 • podniesienie efektywności energetycznej regionu,
 • trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu,
 • wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Planowane efekty :

Termomodernizacja budynku Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu o powierzchni użytkowej 4 660 m2  i uzyskanie następujących rezultatów :

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 38,00 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 680,60 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 207 961 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 680,60 GJ/rok

 

Główne etapy realizacji Projektu :

 1. Zawarcie umowy z firmą pełniącą funkcję inwestora zastępczego.
 2. Wykonanie robót budowlanych w budynku  PWSZ AS w Wałbrzychu pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • Rozbiórka balkonu
 • Wymiana płyt elewacyjnych
 • Wymiana okien i drzwi,

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Wdrażająca przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń.

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
  i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 10.07.2017 r. uczelnia podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. Prace rozpoczną się do końca lipca 2017 r.

Prace rozpoczęto od wyburzenia nieużytkowanego balkonu oraz demontażu elewacji zachodniej i północnej. Obecnie trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej pod płyty elewacyjne i okna. Poniżej przegląd zdjęć z przebiegu inwestycji.

Styczeń 2018
Montaż konstrukcji pod płyty elewacyjne na elewacji zachodniej i północnej zostały zakończone. Zamontowana została nowa stolarka okienna na tych elewacjach. Trwają prace wykończeniowe ścian od wewnątrz pomieszczeń, obróbki stolarki okiennej i prace malarskie. Następnym etapem prac będzie elewacja ściany południowej i wschodniej (frontu budynku). Poniżej przegląd zdjęć z postępu inwestycji.

Marzec 2018

Prace związane z montażem płyt elewacyjnych na ścianie zachodniej i północnej zbliżają się ku końcowi. Pozostaje jeszcze do wykonania montaż obróbek blacharskich. Wykonano również nowe wymurowania pod oknami, oraz uzupełniono obudowę z płyt GK w pomieszczeniach, gdzie niezbędny był jej demontaż w związku z demontażem stolarki okiennej i starej elewacji. Następnym etapem prac będzie montaż płyt elewacyjnych na ścianie południowej. Rozpoczyna się również demontaż elewacji na ścianie południowej nad salą audytoryjną oraz elewacji frontowej. Planujemy zakończenie prac związanych z montażem płyt elewacyjnych na ścianach południowych do połowy maja, natomiast zakończenie prac związanych ze ścianą frontową na koniec czerwca br. Poniżej przedstawiamy zdjęcia obrazujące dotychczas wykonane prace.

Czerwiec 2018

Przedstawiamy poniżej aktualne informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończone zostały prace na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Na elewacji frontowej zakończono demontaż starej elewacji, trwają prace związane z montażem okien, płyt elewacyjnych, obróbek blacharskich. Planujemy zakończenie całości robót związanych z elewacją frontową do końca miesiąca lipca. Ostatni etap prac pozostających do wykonania to elewacja zachodnia w części obejmującej pracownie umiejętności pielęgniarskich i kosmetologii. Planowane zakończenie robót to koniec września 2018r.

Wrzesień 2018

Uprzejmie informujemy, że dużymi krokami zbliża się zakończenie inwestycji realizowanej pod nazwą” Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. W ostatnim kwartale wykonano prace związane z demontażem elewacji frontowej, montażem nowej konstrukcji stalowej, montażem nowych płyt elewacyjnych, nowej stolarki okiennej. Zakończone zostały prace wykończeniowe w salach dydaktycznych. Wykonano prace związane z demontażem elewacji od strony dziedzińca, po czym przystąpiono do montażu konstrukcji stalowej oraz stolarki okiennej. Inwestycja zostanie zakończona do końca października 2018 r.

Zakończyliśmy realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą ”Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję stalową pod płyty elewacyjne, wymieniono płyty elewacyjne na wszystkich ścianach elewacji, wykonano docieplenie stropów podcienia płytami elewacyjnymi, wymieniono stolarkę okienną na nową spełniającą wysokie normy w zakresie termoizolacyjności. Przeprowadzenie termomodernizacji zapewniło osiągnięcie zakładanego efektu oszczędności energii cieplnej budynku, co dało się odczuć w okresie zimowym. Budynek prezentuje się znakomicie.