WIZYTA STUDYJNA ON-LINE STUDENTÓW ADMINISTRACJI W REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W OPOLU


20 stycznia 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Administracja, w ramach przedmiotu Prawo administracyjne. Część szczegółowa, odbyli wizytę studyjną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Spotkanie zostało zorganizowane w najpopularniejszej w dzisiejszych trudnych czasach formule on-line.

Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Dzięki inicjatywie spotkania z pracownikami Izby studenci Administracji mogli zapoznać się z praktyczną stroną prawnego systemu kontroli administracji publicznej, zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i funkcjonalnym. Była to też szansa na zwrócenie uwagi na fakt, że administracja publiczna może występować zarówno w roli kontrolującego jak i kontrolowanego.

Realizacja zajęć w formie praktycznej pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę na temat pojęcia kontroli i nadzoru oraz ich znaczenia w administracji publicznej. Poznali oni również pozycję ustrojową oraz zadania ustawowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w kontekście kontroli prawnej administracji publicznej. Nabyli również kompetencje w zakresie rozumienia aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności kontrolnej i nadzorczej.