Wyjazdy na studia


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Nie musisz opuszczać kraju na kilka lat, żeby posmakować nauki za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.
Celem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich PWSZ AS w Wałbrzychu w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Koordynatora ECTS programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń z wybraną uczelnią partnerską.

Dlaczego warto?

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są:

 • nauka i uzyskanie nowych kompetencji,
 • pogłębienie znajomości języków obcych,
 • poznanie innego systemu edukacji,
 • przygoda i szkoła życia,
 • poznanie innych kultur,
 • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
 • możliwość zwiedzenia innego kraju,
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów I stopnia.

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, FSS, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów

Stypendium programu Erasmus+

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w  roku akademickim 2021/2022 przedstawiają się następująco:

Kraj

Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+(studia/SMS)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 euro

Uwaga, Studenci niepełnosprawni i/lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują wsparcie finansowe (stypendia) z budżetu PO WER.


Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd w semestrze zimowym, letnim lub na cały rok akademicki. Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się głównie wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2021/2022:
– do 31 maja 2021,
– do końca października 2021 – rekrutacja uzupełniająca (jedynie tam, gdzie zostaną wolne miejsca).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na studia 2021/2022

Formularze przyjmowane są przez:
mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+
adres: ul. Zamkowa 4, pok. 27
e-mail: erasmus@puas.pl
tel. 74 6419205

Koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na studia:
Formularze i dokumenty dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Programu Erasmus+

Polub nas na Facebooku, aby być na bieżąco z aktualnościami na temat programu Erasmus+: https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych

Więcej informacji na temat wymiany akademickiej:

Oficjalna strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/

Oficjalna Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce: https://www.frse.org.pl/

Oficjalna strona programu Erasmus+ w Polsce: https://www.erasmusplus.org.pl/

Polska strona studenckiego stowarzyszenia Erasmus Student Network: https://www.esn.pl/pl

Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji: www.ankara.msz.gov.pl


Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+?
Sprawdź procedurę wyjazdu:


ETAP 1 – ZANIM WYJEDZIESZ

Zbieranie informacji o uczelni partnerskiej

Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze – pomogą Ci podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej, a po drugie – pozwolą Ci się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić. Skorzystaj z adresów internetowych uczelni partnerskich PWSZ, a także przyjdź na spotkanie informacyjne organizowane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Formularze aplikacyjne

Na stronach internetowych możesz znaleźć standardowe formularze programu Erasmus+. Wystarczy je dokładnie wypełnić, uzyskać akceptację programu zajęć ze strony koordynatora ECTS – następnie zaopatrzone w odpowiednie podpisy oraz w Twoje zdjęcie, złożyć w biurze koordynatora Erasmusa (pok. 27).
Ponieważ te dokumenty będą wysyłane do zagranicznej uczelni przyjmującej, powinny one być wypełnione w języku obcym czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bez pominięcia istotnych szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych. Nie martw się, zostaniesz zaproszony przez naszego uczelnianego koordynatora na spotkanie organizacyjne, na którym m.in. nauczysz się, jak przygotować dokumenty związane z realizacją mobilności.

Application Form – czyli formularz zgłoszeniowy
Tu powinieneś podać dane dotyczące:
· koordynatora instytutowego oraz uczelnianego,
· uniwersytetu, do którego się wybierasz,
· terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy),
· Twoich kompetencji językowych,
· Twojego doświadczenia zawodowego,
· roku studiów, który będziesz miał ukończony w dniu wyjazdu.
Uwaga! Warto zapytać o oryginalne formularze z uczelni zagranicznej. Są one podobne, ale często i tak dodatkowo wymaga ich strona przyjmująca, zwłaszcza dotyczy to osobnych podań o miejsce w akademiku. Dokumenty możesz znaleźć na stronach internetowych danej uczelni.

Transcript of Records
Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych w uczelni macierzystej, powinien być również załączony do formularza zgłoszeniowego. W formularzu powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów oraz przypisane poszczególnym przedmiotom punkty ECTS.

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies, Recognition)
Porozumienie o programie studiów to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz z instytutowym koordynatorem ECTS.
W tym formularzu wypełniasz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni.
Porozumienie musi zostać podpisane przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Ty zobowiązujesz się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Koordynator ECTS potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów w PWSZ oraz, że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ (tzw. pełna uznawalność akademicka). Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż możesz studiować wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Accommodation Form (zakwaterowanie)
Informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą przekazuje koordynator podczas spotkania organizacyjnego. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż należy skontaktować się z Działem Współpracy Zagranicznej (International Relations Office) lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Wówczas koniecznie pamiętaj, aby wypełnić stosowny formularz (tzw. accommodation form). Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).

ETAP 2 – PO AKCEPTACJI ZE STRONY UCZELNI PARTNERSKIEJ

Letter of Acceptance – zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia
Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni. Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Może je również otrzymać Twój koordynator. Bądź zatem z nim w kontakcie.

Zaświadczenie
Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów. Udajesz się więc do biura koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego Ci stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane przez samą uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych za granicą.

Informacja o koncie osobistym
W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie pamiętaj o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe).
Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj.

Ubezpieczenia

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie – rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.

W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.
Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania – na koszt ubezpieczalni – niezbędnych badań okresowych.
Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową ISIC – International Student Identity Card.
Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.

Test biegłości językowej i kurs językowy (OLS – Online Linguistic Support)
Udział w teście stanowi warunek wstępny udziału w  mobilności studentów wyjeżdżających na studia, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem nauki lub praktyki (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski). Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ ocenia umiejętności: kompetencję gramatyczną, kompetencję leksykalną, kompetencję semantyczną, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem.
Student, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem
W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię m.in. do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w programie studiów itp.,
 • dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia raportu uczestnika (sprawozdanie on-line),
 • wykonania drugiego testu biegłości językowej.

Kwota stypendium
W programie Erasmus+ miesięczne stawki dla stypendystów są ustalane przez Narodową Agencję (FRSE). Student przeznacza uzyskane w formie stypendium Erasmusa+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym.
Należy pamiętać, iż stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus+ powinien zatem poza stypendium Erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne) itp.
PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia kwoty dofinansowania kosztów podróży w ramach realizacji programu Erasmus+).

ETAP 3 – POBYT ZAGRANICĄ

Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego.
Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do DWZ uczelni zagranicznej (International Relations Office) i koordynatora wydziałowego na uczelni. Oni najlepiej poinformują Cię o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, uczestnictwem w kursach językowych, legalizacji pobytu itp.
Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty na uniwersytecie przyjmującym.
Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program studiów i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement for Studies. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego koordynatora programu oraz powiadomić o tym swojego koordynatora instytutowego w PWSZ, przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie studiów.
Pamiętaj również o swoim statusie, statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu możesz cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Masz jednak również takie same obowiązki. Czekają Cię takie same wymagania i rygory egzaminacyjne.
A więc uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem/opiekunem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus+ uczelni przyjmującej.

Podróż, przekraczanie granicy, legalizacja pobytu
W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dla podróżujących, przepisów konsularnych, legalizacji pobytu za granicą radzimy odwiedzić strony:

 • www.msz.gov.pl (informacje konsularne)
 • polakzagranica.msz.gov.pl (poradnik)
 • iPolak (bezpłatna aplikacja mobilna MSZ)
 • odyseusz.msz.gov.pl (rejestracja podróży)

Od roku 2016 wyjeżdżający studenci  są proszeni o rejestrację w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć kontakt ze studentem, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.


Test biegłości językowej (OLS)

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Przedłużenie/skrócenie pobytu
Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie możesz przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Podanie o przedłużenie pobytu należy pobrać ze strony: www.puas.pl/program-erasmus-plus
Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli student nie mógł ukończyć planowanych działań (z porozumienia o programie studiów) za granicą z powodu działania „siły wyższej”; wówczas uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczestnika do uczelni bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez Narodową Agencję.

ETAP 4 – PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM

Transcript of Records (wraz z aneksem) i 
Recognition Outcomes
Po powrocie do kraju przedstawiasz uczelnianemu koordynatorowi dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) oraz aneks do TR, potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego. Zaliczone przez Ciebie przedmioty wpisywane są do karty egzaminacyjnej  w języku angielskim – przepisania ocen i punktów ECTS dokonuje koordynator ECTS.
Aneks do Transcript of Records: www.puas.pl/program-erasmus-plus

Raport uczestnika
Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie indywidualnego raportu uczestnika, oceniającego Twój pobyt zagraniczny. Link do raportu online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium (wiadomość generowana automatycznie przez system EU Survey). Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.

Podziel się doświadczeniami
Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.

Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN:
esn.org/studentguidebook


Media o Programie Erasmus+ w PWSZ:

„Studiuj za granicą!”
„Spełnij swoje marzenia”