XX EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”


Informujemy, że naborze kandydatów do XX edycji programu „Stypendia Pomostowe”.

Stypendia przyznawane są przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicz się świadczeń otrzymywanych z związku z tą niepełnosprawnością,
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

WAŻNE DATY:

Termin wypełniania wnioski on-line:

  • 1 lipca 2021 r. – uruchomienie aplikacji
  • 16 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji

Termin składania wniosków:

  • do 23 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków: KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN PROGRAMU 2021 oraz PLAKAT INFORMACYJNY 2021