Zasady etyki publikacyjnej w wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

stosowane w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Do podstawowych zadań, szczególnie istotnych w działalności publikacyjnej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: Wydawnictwo), należy przestrzeganie standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacyjnego oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swoich działaniach Wydawnictwo kieruje się wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE, dostępnymi na stronie internetowej: https://publicationethics.org/

Przed akceptacją do publikacji prace zgłoszone do Wydawnictwa są również weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Przyjęta etyka wydawnicza obowiązuje autora/autorów, redakcję, recenzentów oraz wydawców.

Odpowiedzialność Wydawnictwa/wydawcy:

 • propozycje do planu wydawniczego na dany rok przyjmuje Rada Biblioteczno-Wydawnicza, powoływana przez rektora;
 • do planu wydawniczego przyjmowane są te propozycje, które spełniają warunki, określone regulaminem Biblioteki i Wydawnictwa PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Rada Biblioteczno-Wydawnicza stosuje jednolite standardy kwalifikowania zgłoszonych propozycji wydawniczych do publikacji;
 • Wydawnictwo odpowiada za realizację rocznego planu wydawniczego;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do rzetelnego i profesjonalnego procesu wydawniczego;
 •  Wydawnictwo wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom oraz zapewnienia rzetelności i wartości naukowej publikacji;
 • Wydawnictwo w uzasadnionych przypadkach może korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, stosowanego w uczelni;
 • Wydawnictwo wskazuje recenzentów niezależnych i niezatrudnionych w uczelni;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do poszanowania autorskich praw osobistych autora/autorów;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • Wydawnictwo dba o prawidłowy przebieg procesu recenzji, tzn. że w procesie akceptacji lub odrzucania tekstów nie występuje konflikt interesów, a rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpłyną na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym;
 • Wydawnictwo nie pobiera od autora/autorów/redakcji żadnych należności finansowych;
 • Wydawnictwo ma prawo odmowy publikacji dostarczonych materiałów w przypadku gdy:

publikacja nie spełnia wymogów, określonych w zasadach wydawniczych;
publikacja zawiera wady prawne
publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji/pozytywnych recenzji
autor nie wniósł poprawek, zgodnie ze wskazaniami recenzentów w wyznaczonym terminie;

 •  Wydawnictwo jest zobligowane do przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. publikacja nie jest związana z jego zainteresowaniami badawczymi).

Zasady etyczne obowiązujące autora/autorów:

 • autor/autorzy składa/-ją w określonym terminie wniosek do planu wydawniczego;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-ni przekazać do Wydawnictwa dzieło oryginalne, które nie może stanowić plagiatu/autoplagiatu oraz nie może zawierać fałszywych danych;
 • autor/autorzy może/mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych powinny być oznaczone w zwyczajowo przyjęty sposób (cytat, przypis);
 • utwór przygotowany jest zgodnie z instrukcją dla autorów (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja przygotowywania materiałów do druku). Wskazówki dla autorów;
 • autor/autorzy zobowiązany/-ni jest/są wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego/nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu;
 • autor/autorzy wypełniają odpowiednie oświadczenie o własności intelektualnej dzieła (zał. do Zasad wydawniczych – wzór oświadczenia o własności intelektualnej dzieła), tym samym przekazując prawa autorskie do utworu na rzecz Wydawnictwa;
 • autor/autorzy są zobowiązani do naniesienia sugerowanych w recenzji/recenzjach zmian i korekt, opcjonalnie ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie swojego stanowiska (zał. do Zasad wydawniczych – wzór odpowiedzi na uwagi recenzenta);
 • autor/autorzy dokonuje/-ją korekty autorskiej zgodnie z instrukcją (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja dokonywania korekty autorskiej);
 • w przypadku publikacji wieloautorskich autorzy są zobligowani do deklaracji dot. wkładu w powstanie utworu, wraz z podaniem afiliacji autorów;
 • autor/autorzy jest/są poinformowani o przejawach nierzetelności naukowej typu: plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest autorship oraz konsekwencjach stosowania tego typu praktyk, tzn. powiadomienie o takim fakcie właściwych instytucji;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do podpisania wszystkich oświadczeń, które obowiązują w procedurze wydawniczej;
 • przy wykryciu jakichkolwiek błędów, niejasności na etapie przygotowywania publikacji lub już po jej wydaniu, autor/autorzy jest/są zobowiązani do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia wspólnie ustalonych działań (korekta, errata, wycofanie publikacji, inne);
 • autor/autorzy jest/są zobowiązani do ujawnienia nieprzetworzonych wyników badań, o ile pojawi się taka potrzeba;
 • autor/autorzy ujawnia/-ją wszelkie finansowe, osobiste związki z osobami, organizacjami, które w niewłaściwy sposób mogłyby wpłynąć na ich pracę;
 • autor/autorzy musi/muszą w utworze zawrzeć odpowiednio sformułowane podziękowania dla osób trzecich/ potwierdzenia wkładu osób trzecich;
 • autor/autor zachowuje/-ją prawo prezentowania swoich materiałów publikowanych przez Wydawnictwo na konferencjach i seminariach naukowych.

Zasady etyczne obowiązujące redaktora/redaktorów:

 • redaktora/redaktorów obowiązują te same zasady etyczne stosowane w Wydawnictwie wobec autorów;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają możliwość współdobierania (z Wydawnictwem) recenzentów właściwych dla danej dziedziny/dyscypliny nauki oraz upewnienia się, że recenzenci działają zgodnie z zasadami etycznymi i nie występuje między żadną ze stron konflikt interesów;
 • redaktor/redaktorzy decyduje/-ją, które materiały, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane;
 • redaktor/redaktorzy odpowiada/-ją za rzetelność naukową publikowanych prac, a dla jej zachowania może/mogą nanosić stosowne zmiany i poprawki;
 • redaktor/redaktorzy rzetelnie przygotowują zgłoszone materiały (dbałość o spójność cytowań, zapisów bibliograficznych, dobór tematyki, podział utworu, tytułów poszczególnych części, inne);
 • w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor/redaktorzy jest/są zobowiązany/-ni do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia odpowiednich działań;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają prawo, w porozumieniu z Wydawnictwem, wycofać tekst
  z publikacji, jeżeli:

istnieją dowody niewiarygodności wyników badań i/lub fałszowania danych, jak i w przypadku popełnienia błędów typu błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne, inne;
praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące recenzenta:

 • recenzent recenzuje utwór na zlecenie Wydawnictwa;
 • recenzent może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo;
 • recenzent może w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt utworu;
 • recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję, na określonym przez Wydawnictwie formularzu (zał. do Zasad wydawniczych – wzór arkusza recenzyjnego), w ustalonym terminie;
 • o ile wystąpią okoliczności wpływające na niedotrzymanie terminu, recenzent niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które w porozumieniu z recenzentem ustala dalsze działania (wydłużenie terminu dokonania recenzji, zmiana recenzenta, inne);
 • o ile istnieje podejrzenie, przesłanka o możliwości wystąpienia konfliktu interesów – każda z zainteresowanych stron ma prawo zgłoszenia tego faktu do Wydawnictwa, które podejmuje właściwe działania, aby podejrzenie to/ przesłankę tę wyeliminować;
 • wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym);
 • recenzja powinna mieć charakter obiektywny;
 • recenzent dokonuje recenzji wyłącznie tych prac, które są zgodne z jego działalnością i dziedziną/dyscypliną nauki, którą reprezentuje;
 • recenzent ma prawo zgłoszenia danego utworu do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej,
 • o ile w przekonaniu recenzenta istnieje podejrzenie o nierzetelne i nieetyczne praktyki dot. autora/autorów, w tym również utworu, recenzent informuje o tym fakcie Wydawnictwo i podejmowane są właściwe działania;
 • recenzent ma prawo wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, niewykorzystane przez autora/autorów;
 • recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

W sytuacjach nieprzewidzianych w ZASADACH ETYKI PUBLIKACYJNEJ, stosowanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu istnieje możliwość wyjaśnienia pojawiających się niejasności w obecności każdej z zainteresowanych stron oraz władz uczelni.